Javni natječaj za radno mjesto Multimedijalni suradnik II


                                                                                    Zagreb, 28. veljače 2020.


                                                          O b j a v l j u j e                                                              NATJEČAJ


                                                          za radno mjesto                                            MULTIMEDIJALNI SURADNIK II


                                     Odjel IMS HTV-a, Dopisništvo Sarajevo


                              (1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana)
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

● VSS

● 5 godina radnog iskustva na novinarskim odnosno programskim poslovima

● poznavanje jednog svjetskog jezika

● znanje rada na PC-u / aplikacije za rad , Word, Excel, Internet, Outlook, I News


Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:

● organizacijske sposobnosti,

● preciznost i temeljitost u radu,

● poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja programa


Probni rad: 6 mjeseci
Poslovi radnog mjesta:

● redovito prati i izvještava o zahtjevnijim i složenijim društvenim, gospodarskim, političkim, kulturnim i drugim događanjima iz mjesta rada i pripadajuće regije,

● obavlja i druge novinarstvu srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.Odgovornosti radnog mjesta:

● za sadržaj i točnost podataka,

● za pravodobno obavještavanje u realnom vremenu,

● za poštivanje zakona, odredbi Etičkog kodeksa i drugih općih akata,

● za korištenje standardnog Hrvatskoga jezika u govoru i pismu,

● za pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova.Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:

● životopis (na hrvatskom jeziku)

● dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)

● dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome). Ako je riječ o inozemnoj diplomi odabrani kandidat do trenutka stupanja u radni odnos treba dostaviti potvrdu o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda (ENIC/NARIC ) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske

● dokaz o radnom iskustvu

● svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz

● dokaz o poznavanju upotrebe informatičkih sustava (preslika odgovarajuće isprave od obrazovnih institucija)

Ukoliko je dokumentacija kojom se dokazuje stručna sprema, radno iskustvo, znanje stranog jezika i znanje rada na PC-u u izvorniku na stranom jeziku, kandidati moraju priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane sudskog tumača za određeni strani jezik.

Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .


Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daju privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom
"Za natječaj Multimedijalni suradnik II, Dopisništvo Sarajevo“.