Programska pravila HRT-a za praćenje izbora

PROGRAMSKA PRAVILA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PRAĆENJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 2019.

PREAMBULA

Hrvatska radiotelevizija (dalje u tekstu: HRT) je u skladu s odredbama Zakona o HRT-u u obavljanju svoje djelatnosti javnog medijskog servisa autonoman od utjecaja vlasti i institucija, političkih stranaka i političkih udruga te od drugih interesnih skupina - pravnih i fizičkih osoba.

HRT u svojim programima zadovoljava interese javnosti te trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informira javnost o činjenicama, događajima i pojavama od javnog interesa u zemlji i u inozemstvu.

Radnici HRT-a dužni su svoje političko djelovanje strogo odijeliti od svoje profesionalne uloge na HRT-u i ne smiju narušavati ugled HRT-a u svrhu političke promidžbe bilo koje vrste.

HRT u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima jamči novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštivanje novinarskog kodeksa te posebno temeljnog načela slobode izražavanja koje je propisano odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje o temeljnim pravima Europske unije, vodeći se pri tom interesima javnosti.

U razdoblju izborne promidžbe svi su radnici HRT-a obvezni poštovati izborne zakone i zakonske propise te izborna pravila HRT-a. U razdoblju izborne promidžbe ne smije se povrijediti načelo ravnopravnosti političkih stranaka i samostalnih kandidata, te profesionalna načela nepristranosti, korektnosti i nesvrstavanja uz političke stranke ili kandidate.

U razdoblju izborne promidžbe HRT kao javna radiotelevizija i radnici HRT-a pojedinačno moraju odbiti svaku vrstu izborne promidžbe koja negira sustav slobodnih demokratsklh izbora, ometa ili sprječava slobodno izražavanje volje birača, izaziva sumnju u nečije domoljublje ili rodoljublje, poziva na nasilje ili činjenje kaznenih djela, koristi se državnim, javnim i vjerskim tijelima ili
institucijama u promidžbene svrhe, iznosi frzičke, psihičke ili druge osobne karakteristike za podcjenjivanje političkih suparnika, podcjenjuje nacionalne i druge društvene manjine ili skupine, te iznosi podatke koji su prikupljeni na nezakonit način.

I. OPĆE ODREDBE

1.  Programskim Pravilima o postupanju HRT-a za praćenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske 2019. (dalje u tekstu: Pravila) uređuje se postupanje HRT-a u razdoblju izborne promidžbe za predsjednika Republike Hrvatske 2019.

2. Naziv pod kojim će HRT pratiti izbornu promidžbu je "Predsjednički izbori 2019."

3. Sukladno odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (,Narodne novine, broj 22192, 42192,71197, 69104,99104, 44106,24111 i 728114), te Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (,,Narodne novineo' 118/14), HRT će pratiti izbore za predsjednika Republike Hrvatske koji će se održati 22. prosinca 2019. godine.

U slučaju drugog izbornog kruga, HRT će pratiti i izbore za predsjednika Republike Hrvatske 5. siječnja 2020. godine.

4. HRT će službenu izbornu promidžbu "Predsjednički izbori 2019." početi objavom u svom programu, prihvaćene i službeno objavljene zbime liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske od strane Državnog izbornog povjerenstva, najkasnije 5. prosinca 2019. godine do 24 sata, a završiti 24 sata prije dana održavanja izbora, 2O. prosinca u 24 sata.

5. U vrijeme "Predsjedničkih izbora 2019." HRT će proizvoditi i emitirati poseban izbomi program na televizijskim programskim kanalima HTV1 i HTV4, na radijskom programskom kanalu HRA 1, Teletekstu, te na internetskom portalu HRT-a.

II. PROGRAMSKA PRAVILA HRT-A

6. HRT će u razdoblju izborne promidžbe omogućiti svim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske pod jednakim uvjetima pravo na predstavljanje programa i izbornu promidžbu, sukladno Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.

7. Platforme na kojima će HRT pratiti izborne aktivnosti i objavljivati informacije vezane uz izbore su radio, televizija, teletekst i internetske stranice HRT-a.

lnformacije o izbornim aktivnostima objavljivat će se na stranicama teleteksta 610 do 640 s podstranicama. Adresa internetskih stranica na kojima će HRT pratiti izborne aktivnosti i objavljivati informacije vezane uz izbore je: https://www.hrt.hr/predsjednicki-izbori-2019 .

8. HRT će u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima osigurati poštivanje novinarskog kodeksa i općeprihvaćenih pravila i načela demokratskog svijeta, te jamčiti novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost. Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske u svojim nastupima ne smiju vrijeđati i podcjenjivati svoje protukandidate.

9. Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske, koji su ujedno i državni dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, neće u programu HRT-a imati povlašten položaj u odnosu prema drugim kandidatima. Njihove redovite aktivnosti neće se koristiti u izborne svrhe. Informiranje o redovitim aktivnostima državnih duZnosnika i duZnosnika lokalne i podrudne (regionalne) samouprave bit će u sklopu informativnog programa HRT-a samo kada se radi o aktivnostima koje proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga tijela kojima pripadaju i to bez navođenja njihove kandidature na izborima i stranačke pripadnosti.

10. Novinari i voditelji HRT-a ne smiju u redovitim i posebnim emisijama iznositi svoju eventualnu stranačku pripadnost ili političko opredjeljenje.

Novinari i voditelji HRT-a moraju se u svim svojim istupima pridržavati odredaba Etičkog kodeksa za novinare i kreativno osoblje HRT-a.
Novinari i voditelji HRT-a koji su kandidati za predsjednika Republike Hrvatske ne smiju tijekom izborne promidžbe obavljati svoje redovite poslove kod nakladnika.
Novinari ne smiju sudjelovati u izbornoj promidžbi, a ako imaju vlasničke udjele u nekoj od agencija koje rade za pojedinu stranku dužni su o tome u pisanom obliku obavijestiti svog urednika.

Kršenje pravila kao i drugih općih akata HRT-a te zakonskih i podzakonskih propisa u vezi s izborima predstavlja osobito tešku povredu radne obveze.

11. U vrijeme izborne promidžbe HRT će posebno voditi računa da se u programu HRT-a, informativnim i drugim emisijama koje tematski nisu u vezi s izbornim radnjama stranaka ili kandidata, ali bi mogle utjecati na raspoloženje birača, poštuje načelo pravičnosti, to jest uravnoteženost, poštenje, objektivnost i nepristranost.

12. HRT će u svojim informativnim emisijama upoznavati građane s izbornim sustavom i načinom kandidiranja, pozivati građane da izađu na izbore, te emitirati obavijesti Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske koje su od važnosti za pravilnost provedbe izbora.

13. Redoslijed nastupa kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u posebnim izbornim emisijama HRT-a, utvrdit će se ždrijebom na početku izborne promidžbe, u nazočnosti kandidata/predstavnika kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, te predstavnika Državnog izbornog povjerenstva i javnog bilježnika. Redoslijed će HRT javno objaviti putem teleteksta i internetske stranice https://www.hrt.hr/predsjednicki-izbori-2019/. Ta se objava smatra službenom objavom za kandidate.

Na televizijskim programskim kanalima HRT-a će predstavljanja kandidata za predsjednika Republike Hrvatske emitirati uživo prema redoslijedu izvlačenja, a na radijskom programskom kanalu HRT-a obrnutim redoslijedom.

14. HRT može organizirati sučeljavanje kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u prvom i drugom izbornom krugu.

15. U razdoblju izborne promidžbe HRT će utemeljiti Izborni stožer HRT-a koji će primati sve prijave i druge obavijesti važne za izbornu promidžbu i provedbu izbora.

Brojevi telefona i adresa elektroničke pošte Izbornog stožera HRT-a bit će objavljeni na internetskoj stranici https://www.hrt.hr/predsjednicki-izbori-2019/, odnosno na stranicama Teleteksta.

Sve informacije Izbornog stožera HRT-a namijenjene kandidatima i njihovim promidžbenim stožerima bit će objavljivane na internetskim stranicama HRT-a i Teleteksta, te će se smatrati službenom objavom. HRT neće obavještavati kandidate i njihove stožere pojedinačno o njihovim pravima/terminima u sklopu izbornog programa.

16. Za vrijeme zabrane izborne promidžbe (dalje u tekstu: izborna šutnja) od 21. prosinca 2019. godine u 00:00 sati do 22. prosinca 2019. godine u 19 sati, HRT će u svojim programima postupati u skladu s ovim Pravilima i suzdržati se od objavljivanja svih izjava koje bi se mogle smatrati izbornom promidžbom. Nakon zatvaranja birališta dopušteno je objavljivati izlazne ankete, ali na način da se jasno istakne kako nije riječ o predviđanju rezultata izbora.

17. Za vrijeme izborne šutnje HRT će izvještavati o aktivnostima Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nevladinih udruga koje nadziru provedbu izbora.

18. Za vrijeme izborne šutnje i na dan održavanja izbora, HRT je dužan obavještavati građane Republike Hrvatske kada se otvaraju i zatvaraju birališta.

19. Na dan održavanja izbora HRT je dužan izvještavati o tijeku izbora i mogućim nepravilnostima u postupku izbora, konferencijama za novinare Državnoga izbornog povjerenstva i nevladinih udruga koje nadziru provedbu izbora.

20. HRT zadržava pravo uređivanja i drugih sadržaja izbornog programa izvan obaveza prihvaćenih ovim Pravilima.

21. U slučaju prigovora kandidata za predsjednika Republike Hrvatske glede načina njihova predstavljanja, odnosno zastupljenosti ili učestalosti njihova pojavljivanja u emisijama HRT-a, o prigovorima će se obavijestiti Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

1.) Praćenje "Predsjedničkih izbora 2019." u programu HRT-a

22. HRT će emitirati posebne izborne emisije predstavljanja kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u pravilu radnim danom, zaključno s 20. prosinca 2019. godine.

23. U posebnim  izbornim emisijama kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju pravo predstaviti svoj izborni program. Kandidata za predsjednika Republike Hrvatske u emisijama predstavljanja i sučeljavanja ne može zamijeniti druga osoba.

24. Predstavljanje izbornih programa u posebnim emisijama HRT će emitirati na televizijskom programskom kanalu HTV4 odnosno radijskom programskom kanalu HR1.

25. U skladu s točkom 13. ovih Pravila, raspored posebnih emisija bit će javno izvučen.

Na televizijskim programskim kanalima HRT-a će se predstavljanja kandidata za predsjednika Republike Hrvatske emitirati prema redoslijedu izvlačenja, a na radijskom programskom kanalu HRA 1 obrnutim redoslijedom.

Emisije će se emitirati iz radijskih i televizijskih studija u sjedištu HRT-a u Zagrebu.

26. Posebne izborne emisije će sadržavati:

- najavu i predstavljanje

- odgovore na pitanja kandidata za predsjednika Republike Hrvatske koja se tiču ustavnih ovlasti predsjednika Republike, izbornog programa svakog kandidata, pitanja od javnog interesa hrvatskoga društva te osobna pitanja na koja će odgovori olakšati javnosti meritorno biranje

- završno obraćanje javnosti

Na početku emisije i na kraju emisije emitirat će se poseban glazbeni 'jingle'. 'Jingle' će se prema potrebi emitirati i u ostalim emisijama informativnog i ostalih programa HRT-a.

27. Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske moraju biti prikladno odjeveni i smiju nositi samo bedževe ili značke svojih političkih stranaka ili koalicija, odnosno obilježja u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Prije početka emisije urednik emisije dužan je upozoriti kandidate za predsjednika ako su neprikladno odjeveni. Ako kandidati za predsjednika nose znakovlje ili sl. koje zabranjuju hrvatski propisi, dužni su ih ukloniti prije početka snimanja.

28. O terminima posebnih emisija HRT će kandidate za predsjednika Republike Hrvatske i javnost obavijestiti na internetskim stranicama iz točke 7. ovih pravila, odnosno na Teletekstu. Jednom ustanovljeni termini ne mogu se mijenjati.

Nedolazak na zakazani termin emisije znači odustajanje kandidata za predsjednika Republike Hrvatske od predstavljanja. U tom će slučaju HRT smatrati da je kandidat za predsjednika Republike Hrvatske konzumirao svoje pravo. Nastup u emisiji predstavljanja ne može se zamijeniti glazbom po izboru kandidata.

29. HRT zadržava pravo snimanja i emitiranja reportaža o predsjedničkim kandidatima koje će se emitirati u sklopu izbornog programa, a koje će javnost upoznati s aktivnostima kandidata za predsjednika Republike Hrvatske tijekom promidžbe, te sa samim kandidatom. Reportaže će se pripremiti po uzusima i kodeksu novinarske profesije te moraju biti jednakog trajanja za sve kandidate za predsjednika Republike Hrvatske. Ukoliko kandidat za predsjednika RH odbije sudjelovanje u snimanju takve reportaže smatrat će se da je konzumirao svoje pravo te da time ne može zabraniti ili osporavati emitiranje reportaža o drugim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske.

30. HRT u skladu s točkom 14. ovih Pravila može organizirati sučeljavanje kandidata u prvom i drugom izbornom krugu.

HRT zadržava pravo odrediti termine na televizijskim i radijskom programskom kanalu u kojima će se kandidati za predsjednika Republike Hrvatske predstavljati, odnosno sučeljavati.

32. HRT će emitirati informacije o aktivnostima kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.

Informacije će biti objavljivane u informativnim emisijama na televizijskim programskim kanalima HTV1 i HTV4, na radijskom programskom kanalu HRA1 te na internetskoj stranici HRT-a i Teletekstu. Informacije o izbornim aktivnostima bit će odvojene posebnim jingleom.

Sve informativne emisije HRT-a smatraju se ravnopravnima.

33. Kandidati za predsjednika Republike Hrvatske trebaju HRT obavijestiti o aktivnostima. Obavijesti su dužni ravnomjerno rasporediti tijekom cijelog razdoblja izborne promidžbe.

HRT ne mora pratiti skupove najavljene u vremenu kraćem od 24 sata prije skupa.

Vrijeme emitiranja ovisit će o tehničko-tehnološkim mogućnostima pripreme za emitiranje.

34. Teletekst i internetske stranice HRT-a izbornu promidžbu za "Predsjedničke izbore 2019." pratit će u sklopu vijesti na teletekst stranicama, te na posebnoj internetskoj stranici https://www.hrt.hr/predsjednicki-izbori-2019/.

35. Na internetskoj stranici https://www.hrt.hr/predsjednicki-izbori-2019/ bit će objavljene snimke televizijskog i radijskog predstavljanja kandidata, najkasnije 24 sata od trenutka emitiranja.

2.) Objavljivanje ispitivanja javnog mnijenja

36. HRT zadržava pravo emitiranja rezultata istraživanja javnog mnijenja tijekom izborne promidžbe, ali će pri objavi rezultata ispitivanja javnog mnijenja jasno i nedvosmisleno o tome obavijestiti javnost navodeći:

- ime političke stranke, organizacije ili osobe koja je naručila i platila ispitivanje

- naziv organizacije koja je provela ispitivanje

- ispitni uzorak, metodologiju istraživanja (je li riječ o terenskom, telefonskom ili kakvom drugom istraživanju) i mogućnost odstupanja u rezultatima istraživanja

- razdoblje u kojem je istraživanje provedeno

37. Za vrijeme izborne šutnje HRT će se suzdržati od objave ishoda ispitivanja javnog mijenja o raspoloženju birača, posebice o glasačkim namjerama, o izlasku na izbore ili pak odustajanju od njih.

III. PLAĆENE PROMIDŽBENE PORUKE

38. HRT će na svojim televizijskim i radijskim programskim kanalima, osim HRA 3, HTV 3 i HTV 4, te na internetskim stranicama i stranicama teleteksta iz točke 7. ovih Pravila, a nakon početka službene izborne promidžbe pod jednakim uvjetima omogućiti svim kandidatima izbornu promidžbu objavljivanjem plaćenih promidžbenih poruka u trajanju do 90 sekundi u skladu s Cjenikom oglašavanja Hrvatske radiotelevizije s općim uvjetima za 2019. godinu (dalje u tekstu: Cjenik) koji je objavljen na internetskim stranicama HRT-a https://www.hrt.hr/478653/organizacija/cjenik-oglasavanja-hrvatske-radiotelevizijre-s-opcim-uvjetima-za-2019.

39. Promidžbene izborne poruke moraju biti jasno odvojene od preostalog programa tako da javnost može jasno raspoznati da je riječ o plaćenoj promidžbenoj poruci.

40. Sadržaj promidžbene izborne poruke mora biti usko vezan uz izborne političke programe kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.

41. HRT će promidžbene izborne poruke emitirati sukladno zahtjevu naručitelja, programskom shemom HTVA i HRA, važećim Cjenikom i zakonskim propisima, u posebnim izbornim oglašivačkim blokovima.

42. HRT će narudžbe sa sadržajem promidžbene izborne poruke zaprimati od kandidata, odnosno putem pravnih ili fizičkih osoba koje oni za to ovlaste.

43. Promidžbene izborne poruke ne pridodaju se i ne obračunavaju u količinu i budžet promidžbe oglašivača ili agencija koje inače posluju s HRT-om izvan izborne promidžbe.

Količina naručenih promidžbenih izbornih poruka ne ulazi u godišnju količinu marketinških poruka na temelju kojih se odobrava popust marketinškim agencijama.

44. Narudžbe sa sadržajem promidžbene izborne poruke moraju se HRT-u dostaviti najkasnije 24 sata prije emitiranja te poruke.

45. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja promidžbenih izbornih poruka naručitelj je dužan uplatiti unaprijed, prije prvog emitiranja, sukladno Cjeniku.

46. HRT će dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu Cjenik najkasnije u roku od 2 dana prije početka izborne promidžbe.

47. HRT će u roku od 30 dana od proglašenja službenih rezultata izbora objaviti detaljno financijsko izvješće koje će sadržavati podatke o naručiteljima oglasa, visini plaćenih oglasa i popustima te podatke o trajanju i vremenu oglašavanja u minutama za pojedinog kandidata za predsjednika Republike Hrvatske.

48. HRT ima pravo odbiti emitirati promidžbenu izbornu poruku ako:

a) oglašavanje nije plaćeno unaprijed,

b) oglašavanje nije naručeno ili nije dostavljena promidžbena izborna poruka najmanje 24 sata prije emitiranja,

c) promidžbena izborna poruka ne udovoljava tehničkim i profesionalnim standardima prema Cjeniku,

d) promidžbena izborna poruka ili njezin sadržaj suprotni su Ustavu i zakonima Republike Hrvatske.

49. HRT će u vrijeme izborne promidžbe pod jednakim uvjetima omogućiti kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske oglasni prostor na stranicama teleteksta iz točke 7. ovih Pravila i internetskim stranicama HRT-a, a u skladu s programsko-tehničkim mogućnostima uz naknadu prema Cjeniku.

IV. OSTALE I ZAVRŠNE ODREDBE

50. Tijekom izborne promidžbe i izbornog postupka programska shema HRT-a prilagodit će se izborima u skladu s ovim Pravilima, tako da se ne smiju emitirati sadržaji koji bi mogli utjecati na objektivnost u izvještavanju, na pravičnu zastupljenost kandidata za predsjednika Republike Hrvatske ili na sam izborni postupak.

U razdoblju iz prethodnog stavka HRT zadržava pravo izmjene programske sheme.

51. Ova Pravila objavljuju se na internetskim stranicama HRT-a www.hrt.hr i https://www.hrt.hr/predsjednicki-izbori-2019/, kao i na stranicama Teleteksta HRT-a.

52. Ova Pravila se, nakon stupanja na snagu, dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

53. Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na Intranetu HRT-a i web stranici www.hrt.hr
Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić