Javni natječaj za izbor Povjerenika/ice za korisnike usluga HRT-a

Na temelju članka 32. Zakona o HRT-u (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18 ) i članka 1. Pravilnika o postupku imenovanja, djelokrugu rada i naknadi za rad povjerenika za korisnike usluga HRT-a (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Programsko vijeće HRT-a na 58. sjednici održanoj 2. rujna 2019. godine donijelo je odluku o objavi:

JAVNOG NATJEČAJA

I. za izbor Povjerenika/ice za korisnike usluga HRT-a (u daljnjem tekstu:
Povjerenik/ica).

Mandat Povjerenika/ice  traje 4 (četiri) godine.
II. Za Povjerenika/icu iz točke I. može biti imenovana osoba koja je ugledni
intelektualac, priznati umjetnik, stručnjak ili javni djelatnik koji se u javnom životu istaknuo zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unaprjeđenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i za zaštitu slobode medija i izražavanja i koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. hrvatski državljanin,
2. ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.
III. Za Povjerenika/icu ne može biti izabrana osoba koja je:
1. državni dužnosnik,
2. osoba koja obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. radnik HRT-a, član Vijeća HRT-a ili Nadzornog odbora HRT-a,
4. osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora,
5. vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u pravnim osobama iz prethodnog podstavka,
6. osoba koja obavlja druge poslove zbog kojih bi mogla doći u sukob interesa.
Povjerenik/ica za vrijeme trajanja mandata ne smije biti ni u kakvom financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode, osim naknade za svoj rad sukladno odredbama Pravilnika, niti posredovati prilikom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama.
IV. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članka 2. Pravilnika, a obavezno: 
1. preslik domovnice,
2. potvrdu o prebivalištu,
3. životopis
4. Izjavu, ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom potvrđuje da nije u sukobu interesa sukladno članku 25. stavku 6. Zakona o HRT-u.

V. Prijave na natječaj za imenovanje Povjerenika/cu s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjeta koji su utvrđeni točkom II. i IV. ovog natječaja, podnosi se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnicu, u roku od 15 dana računajući od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Hrvatska radiotelevizija
Programsko vijeće HRT-a
(Natječaj za Povjerenika/icu za korisnike usluga HRT-a – ne otvaraj)
Prisavlje 3, Zagreb.

Programsko vijeće HRT-a