Javni natječaj za radno mjesto Samostalni stručnjak zaštite na radu


Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
RJ Ljudski potencijali
      
 Zagreb, 15. ožujka 2019.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
 SAMOSTALNI STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU
PJ Poslovanje, RJ Poslovna logistika
 (1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VŠS / VSS
 3 godina radnog iskustva
 položen stručni ispit iz Zaštite na radu
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u, Windows okruženje

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 vozačka dozvola „B“ kategorije
 preciznost i temeljitost u radu
 sposobnost prenošenja znanja

Probni rad:  5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja nadzor i kontrolu primjene zakonskih propisa, pravila i akata iz Zaštite na radu,
 izrađuje akte iz područja zaštite na radu i zaštite okoliša,
 organizira i vodi evidencije periodičnih zdravstvenih pregleda radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada,
 provodi postupak i praćenje podataka u svezi s ozljedama na radu i profesionalnim ozljedama, te izrađuje godišnje izvješće,
 vodi sve ostale evidencije iz Zaštite na radu,
 organizira i surađuje s drugim jedinicama u svezi s osposobljavanjem radnika za siguran rad, pruža prvu pomoć i provodi spašavanje,
 obavlja druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za stručno i ažurno obavljanje poslova prema Zakonu o zaštiti na radu te Pravilniku o zaštiti na radu i drugim općim aktima HRT-a, za primjenu propisa iz Zaštite na radu.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 dokaz o radnom iskustvu
 dokaz o položenom stručnom ispitu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole
 
Osobne izjave se ne prihvaćaju kao dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Hrvatskoj radioteleviziji da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali , soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj  Samostalni stručnjak zaštite na radu“.