Javni natječaj za radno mjesto Inženjer (pripravnik)-5 izvršitelja


Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 05. prosinca 2018.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
INŽENJER
(pripravnik)
 (5 izvršitelja na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS- elektrotehnika / računarstvo
 znanje engleskog jezika
 znanje rada na PC-u / aplikacije za rad, Word, Excel, INews

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja TV programa,
 vozačka dozvola “B” kategorije.

Pripravnički staž: 1 godina uz obvezu polaganja pripravničkog ispita

Poslovi radnog mjesta:
• sudjeluje u preuzimanju, ugradnji, testiranju i puštanju u rad televizijske opreme,
• kontrolira ispravnost tehničkih uređaja, obavlja mjerenja,
• prema potrebi popravlja i održava televizijsku opremu i izvještava o stanju opreme,
• obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.
Odgovornosti radnog mjesta:
• za stručnu obradu i opsluživanje opreme i uređaja,
• za stručno i pažljivo rukovanje opremom.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju engleskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj  Inženjer, Pripravnik“.