Javni natječaj za radno mjesto Novinar suradnik (pripravnik)-20 izvršitelja

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
     
Zagreb, 05. prosinca 2018.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
NOVINAR SURADNIK
(pripravnik)
(20 izvršitelja na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS
 znanje jednog stranog jezika
 znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad
Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 komunikativnost
 preciznost i temeljitost u radu
 poznavanje i korištenje jezičnih normi u govoru i pismu
 vozačka dozvola B kategorije
Pripravnički staž: 1 godina uz obvezno polaganje pripravničkog ispita

Poslovi radnog mjesta:
 prikuplja podatke, obrađuje informacije, odnosno vijesti iz pojedinih područja za potrebe programa prema rasporedu urednika
 surađuje u pripremi pojedinih tema, gradi kredibilitet
 po potrebi se uživo javlja u program
 snima izjave, ankete i slično
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog
Odgovornosti radnog mjesta:
 za pravodobno obavljanje poslova; za točne objektivne i cjelovite informacije; za poštivanje pravila novinarske etike; za poštivanje zakonskih propisa

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja, poštanskim putem na adresu Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Novinar suradnik, Pripravnik“.