Javni natječaj za radno mjesto Radijski redatelj

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
     
Zagreb, 28. studenoga 2018.

O b j a v l j u j e     

NATJEČAJ
za radno mjesto

RADIJSKI REDATELJ
PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HR-a
                                      ( 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme  )


Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS-ADU, smjer režije-kazalište i radiofonija
 3 godine redateljskog rada u radiofonskom mediju
  znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u / aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 poznavanje tehnologije proizvodnje radijskih programa,
 vozačka dozvola B kategorije

Probni rad: 5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 režira radio drame, autorske radio dokumentarne emisije te ostale umjetničke radiofonske oblike,
 analizira dramske predloške, stvara svoje redateljsko viđenje u radijskom mediju, odabire glumce i s njima održava pokuse, surađuje s dramaturgom na unaprjeđenju kvalitete predloška, prenosi svoje viđenje ton majstoru i glazbenom uredniku, s kojima tijekom snimanja i u montaži stvara konačno radijsko umjetničko djelo, pri stvaranju dokumentaraca režira na terenskim snimanjima te uz sve to obavlja i pripadajuće administrativne poslove te kontaktira s organizatorima,
 osmišljava realizaciju složenih umjetničkih radiofonskih projekata, potiče i stvara nove autorske radiofonske oblike, predvodi tim suradnika na takvim radiofonskim projektima, uvodi nove profesionalne i umjetničke standarde, - svojim redateljskim ostvarenjima komentira odabrane teme, društvene i međuljudske odnose,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.
Odgovornosti radnog mjesta:
 za pravodobno i stručno obavljanje radnih zadaća; za umjetničku kvalitetu djela koje režira.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Radijski redatelj“.