Javni natječaj za radno mjesto Organizator producent


Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
RJ Ljudski potencijali

Zagreb 28. studenoga 2018.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
ORGANIZATOR PRODUCENT
PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HR-a
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)


Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS / VŠS
 3 godine radnog iskustva
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/ aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 organizacijske sposobnosti
 vozačka dozvola B kategorije

Probni rad: 3 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja poslove organizacije najsloženijih i drugih programskih i tehničkih projekata HRA,
 sudjeluje u utvrđivanju uvjeta i ugovaranju angažmana,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za pravodobnu pripremu i organizaciju programskih i tehničkih projekata HRA.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe/diplome)
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj Organizator producent“.