Javni natječaj za urednike programskih kanala (Radio Split i Radio Zadar)

Na temelju članka 32.  Statuta Hrvatske radiotelevizije (Narodne novine broj 14/13), Hrvatska radiotelevizija objavljuje
                                                 
                 NATJEČAJ ZA UREDNIKE PROGRAMSKIH KANALA NA HRT-u
na mandat od 5 godina 
                                                        
1. Urednik Radio Split   - 1 izvršitelj
2. Urednik Radio Zadar - 1 izvršitelj
I.
Nazivi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Za oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe obaju spolova.
Za  urednika programskog kanala može biti imenovana osoba koja ima sljedeće uvjete:
• hrvatski državljanin;
• ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačen studij;
• najmanje pet (5) godina radnog iskustva na uredničkim poslovima;
• znanje jednoga svjetskog jezika;
• poznaje tehnologiju proizvodnje, pružanje i prijenos audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija.
II.
Urednik programskog kanala  ne može biti osoba:
1. koja uživa imunitet na bilo kojoj osnovi;
2. koja je državni dužnosnik ili obnaša dužnost u tijelima političkih stranaka  ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
3. koja obavlja bilo koje poslove u konkurentskoj pravnoj osobi, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija, odnosno ako takve poslove obavlja da u slučaju imenovanja takve poslove nije spremna prekinuti;
4. koja je član uprave, upravnih vijeća ili nadzornih odbora pravne osobe iz prethodnog podstavka;
5. koja je vlasnik, dioničar ili imatelj udjela u pravnoj osobi iz podstavka 3. ovoga stavka;
6. koja se nalazi u sukobu interesa;
7.  koja je u financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om, ili od HRT-a stječe bilo kakve prihode, osim prihoda na osnovi radnog odnosa u HRT-u, ili posreduje pri sklapanju poslova HRT-a s trećim osobama.

III.
Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj obvezni su dostaviti sljedeće:
1. Vlastoručno potpisanu prijavu koja sadržava
− ime i prezime kandidata
− osobni identifikacijski broj (OIB)
− adresu prebivališta i adresu boravišta (ako boravište postoji)
− telefonski broj i adresu elektroničke pošte
− kratko obrazloženje motiva prijave na javni natječaj
2. životopis
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika važeće osobne iskaznice  ili važeće putovnice)
4. presliku diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili s njim izjednačenim studijem, a ako je riječ o inozemnoj diplomi, tada i presliku potvrde o priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nacionalnog ureda  (ENIC/NARIC )  pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
5. dokaz o najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na uredničkim poslovima
6. presliku dokaza o poznavanju najmanje jednoga svjetskog jezika  – sveučilišna diploma ili  potvrda, potvrda  ili  svjedodžba škole za strane jezike ili druge ovlaštene organizacije ili javnobilježnički ovjerena preslika indeksa s položenim stranim jezikom
7. izvornik izjave ovjerene kod javnog bilježnika da kandidat nije u sukobu interesa u smislu članka 32. st. 5. Statuta HRT-a.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
IV.
Nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave dostavljene elektroničkom poštom, telefaksom ili na drugi način koji nije određen odredbama glave V. ovog javnog natječaja, smatrat će se nevaljanim i neće se razmatrati.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Osobe koje podnesu nevaljane prijave ili osobe koje ne udovoljavaju uvjetima ovoga javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

V.
Prijave na natječaj za imenovanja urednika programskih kanala s priloženim dokazima o udovoljavanju uvjetima kako su utvrđeni glavom III. ovog javnog natječaja, podnose se u zatvorenoj omotnici, u roku od 8  (osam) dana  računajući od dana objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3,10000  Zagreb,
RJ Ljudski potencijali, objekt B-30, soba 152,
s naznakom "Prijava na  natječaj za …..- ne otvaraj!

Hrvatska radiotelevizija
Glavni ravnatelj HRT-a