Javni natječaj za radno mjesto Asistent režije

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
     
 Zagreb, 23. studenoga 2018.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
ASISTENT REŽIJE
PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HTV-a
                                      ( 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme  )


Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS - društveni smjer
 6 mjeseci (vezano za režiju)
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u / aplikacije za rad Word, Excel, INews

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja TV programa,
 vozačka dozvola “B” kategorije

Probni rad: 4 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja poslove sektora režije na pripremi za snimanje po zadatku pomoćnika redatelja ili redatelja,
 pomaže u pronalaženju statista i rukovođenju statistima na sceni,
 kontrolira dijaloge pri snimanju,
 kontrolira garderobu, osobne i režijske rekvizite i opremu,
 održava red i disciplinu na snimanju,
 priprema širi odabir arhivskih materijala, kao i ostalih materijala prema scenariju ili knjizi snimanja, odnosno uputama redatelja,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za pravodobno i kvalitetno obavljanje poslova.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju svjetskog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb s naznakom "Za natječaj  Asistent režije“.