Javni natječaj za radno mjesto Skladištar

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali
Zagreb, 21. studenoga 2018.
.


O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto

SKLADIŠTAR
PJ Poslovanje, RJ Nabava
 ( 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS – ekonomski ili drugi odgovarajući smjer
 1 godina radnog iskustva na poslovima skladištenja
 znanje rada na PC-u/aplikaciji za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu

Probni rad: 4 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 preuzima, skladišti i izdaje robu i materijale,
 kontrolira tehničku ispravnost, obavlja manje popravke,
 rukuje kranom u skladištima tehničke opreme i materijala,
 obavlja druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za uredno i ažurno skladištenje te stanje skladišta

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (presliku domovnice ili  važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
 dokaz o radnom iskustvu
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, B 30) , Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj  Skladištar“.