Javni poziv za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a

    
HRVATSKI SABOR     
Odbor za informiranje,
informatizaciju i medije
KLASA:021-13/18-07/41
URBROJ: 6521-22-18-01
Zagreb, 13. studenoga 2018.

Na temelju članka 25. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (”Narodne novine”, broj 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17-ispravak i 94/18), Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora upućuje

                                     J A V N I  P O Z I V

                 za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a

 Postupak izbora četiri člana Programskog vijeća HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a) pokreće se zbog isteka četverodišnjeg mandata četvero članova Vijeća HRT-a. Članovi Vijeća HRT-a imenuju se na mandat od četiri godine.
Pozivaju se:
institucije, udruge i građani da podnesu obrazložene prijedloge o kandidatima za članove Vijeća HRT-a.
Za članove Programskog vijeća HRT-a mogu biti birani:
samo osobe koje su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci i ostali javni djelatnici koji su se u javnom životu istakli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja (čl. 25. st. 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji).

Za članove Programskog vijeća HRT-a ne mogu biti birani:
- državni dužnosnici niti osobe koje obnašaju dužnosti u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 25. st. 5. Zakona);
- osobe koje su u radnom odnosu ili obavljaju bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u tim pravnim osobama, kao niti osobe koje obavljaju druge poslove zbog kojih bi mogle doći u sukob interesa (čl. 25. st. 6. Zakona).
Članovi vijeća HRT-a, osim članova Vijeća HRT-a iz redova zaposlenika HRT-a, za vrijeme trajanja mandata ne smiju biti ni u kakvom finacijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode niti posredovati prigodom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama (čl. 25. st. 7. Zakona).

Način izbora:
Prijedlozi za članove Programskog vijeća HRT-a, sa životopisom, adresom prebivališta, adresom elektroničke pošte, brojem telefona, preslikom domovnice, izjavom predloženika ovjerenom kod javnog bilježnika da nije u sukobu interesa, te ostalim dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno na adresu: Hrvatski sabor, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Trg Sv. Marka 6-7, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora razmotrit će sve podnesene prijedloge za članove Vijeća HRT-a, te listu kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom proslijediti Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor glasuje pojedinačno o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor i odluku donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova zastupnika u Hrvatskome saboru. Ako pojedini ili svi kandidati dobiju jednak broj glasova zastupnika u Hrvatskome saboru, ponovit će se glasovanje dok se ne izaberu članovi Vijeća HRT-a (čl. 25. st. 8. Zakona).


Predsjednik Odbora za informiranje,
informatizaciju i medije

dr.sc. Andrija Mikulić

- kandidature se zaprimaju do 1. prosinca 2018. godine