JAVNI POZIV za idejno kiparsko-arhitektonsko rješenje Spomen obilježja Žarku Kaiću

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Prisavlje 3
Zagreb                                        Hrvatska radiotelevizija
                                                 raspisuje

                                               JAVNI POZIV

                          za idejno kiparsko-arhitektonsko rješenje  
                                    Spomen obilježja Žarku Kaiću
1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog poziva je izrada idejnog  kiparsko-arhitektonskog rješenja ili video-instalacije  za Spomen obilježje Žarku Kaiću, snimatelju HRT-a, smrtno stradalom u Domovinskom ratu dana 28. kolovoza 1991. godine u naselju Brijest kod Osijeka.

Odabrano idejno rješenje će poslužiti kao valjana stručna podloga za izvedbu Spomen-obilježja.
Očekuje se da idejno rješenje Spomen-obilježja  izrazi činjenicu da je snimatelj HRT-a poginuo na radnom zadatku za vrijeme redovitog obavljanja svog posla s kamerom u ruci, snimajući prolazak tenkova kroz osječko naselje Brijest kod zloglasnog vojnog poligona C, ubijen je mecima iz  vojnog transportera.
Također, očekuje se da u idejnom rješenju Spomen-obilježja  bude arhitektonski promišljen pristupni put Spomen obilježju s adekvatnom rasvjetom i uže područje oko Spomen-obilježja oblikovano prikladnim sadržajima.
Idejno rješenje treba biti u skladu s prostorom, tj. mora voditi računa o mjerama i biti primjereno u proporcijama s prostorom. Potrebno je stoga priložiti podatke o materijalima od kojih bi Spomen-obilježje bilo izvedeno, njegove dimenzije, vizualizaciju i točno smještanje u zadanom prostoru unutar “Raskrižja Žarka Kaića“ u naselju Brijest  kod Osijeka, te prikaz u 3D formatu, zatim skice, crteže, foto-montažu i slično.
Potrebno je priložiti i model u tri dimenzije – i u materijalu u kojemu je koncipirano idejno rješenje Spomen-obilježja.


2. OPĆI UVJETI    

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe- hrvatski državljani.
Svaki autor ili autorska grupa ima pravo sudjelovanja samo s jednim radom (ponudom). Rad se predaje pod oznakom. Svi dijelovi rada moraju se označiti oznakom, a ona se sastoji od šest različitih arapskih brojeva i mora se nalaziti na svakom listu i tekstu u desnom gornjem uglu, te na modelu.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se omogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.     

3. POSEBNI UVJETI

Ponuda za postavljanje Spomen-obilježja Žarku Kaiću u zadanom prostoru unutar “Raskrižja Žarka Kaića“ u naselju Brijest kod Osijeka mora sadržavati slijedeće priloge:

•    situacija (tlocrtno rješenje 1:50)
•    karakterističan presjek u mj. 1:50
•    karakteristični detalji u mj. 1:10 ili 1:20
•    prostorni prikaz cjeline u 3D formatu
•    tekstualno obrazloženje s popisom priloga i procjenom ukupnih troškova izrade Spomen-obilježja
•    troškove izrade rada i njegova slanja snosi autor ili grupa autora


Ponuda (s prilozima) predaje se u jednom zapečaćenom omotu/kutiji s naznakom „Javni poziv „ Spomen obilježje“  - ne otvaraj“
Ponude koje nisu pristigle  u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorenog unutarnjeg omota na kojem je napisana adresa ponuditelja.


Ponuditelj je dužan predati jedan zapečaćeni omot/kutiju slijedećeg sadržaja:

Zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom „AUTOR/I“ sa slijedećim podacima:
•    Ime/Imena autora (izvod iz registra za pravne osobe ili obrtnika, odnosno kopija osobne iskaznice za fizičke osobe)
•    Adresa i telefonski broj autora
•    JMBG odnosno OIB autora
•    IBAN broj


Zapečaćena neprozirna omotnica s natpisom „ADRESA ZA OBAVIJEST“ slijedećeg sadržaja:
•    Adresa za dostavu obavijesti
•    Izjava kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon odabira, ako rad nije odabran (ukoliko te izjave nema smatrat će se da autor pristaje na objavu imena)
•    Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta javnog poziva
•    Izjava da prijavljeni rad nije prijavljen na niti jedan drugi javni poziv ili natječaj
•    Izjava kojom autor/i daju svoju suglasnost da isplatom nagrade Hrvatska radiotelevizija stječe isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja idejnog rješenja, odnosno izvedenog Spomen obilježja za cijeli svijet i za sve vrijeme trajanja prava (osim onih koja su neprenosiva), što isključuje iskorištavanje u promidžbene svrhe, u medijima te sve ostale načine iskorištavanja kao i da sva prava HRT može osnivati za treće osobe
- omotnice s nazivom AUTOR/I i ADRESA ZA OBAVIJEST otvara Ocjenjivački sud:
•    Izjava kojom autor/i jamči/e HRT-u da je idejno rješenje izvorno, da je/su isključivi autor/i idejnog rješenja te da HRT nema nikakvih obaveza daljnjih plaćanja prema autor /ima ili bilo kom trećem s te osnove kao i da će svaki eventualni zahtjevi trećih osoba s te osnove preuzeti na sebe i snositi svaku štetu s te osnove

Djelo je vlasništvo HRT-a.


4. DOKUMENTACIJA

HRT stavlja na raspolaganje sljedeću dokumentaciju:
-    snimku predmetne lokacije („Raskrižje Žarka Kaića“) na DVD-u
-    dokumentarne snimke o Žarku Kaiću iz Arhiva HRT-a, koju autori/i mogu koristiti samo za potrebe izrade idejnog rješenja


5. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Prilikom ocjene radova vrednovat će se usklađenost s uvjetima ovog javnog poziva i umjetnička vrijednost prema slijedećim kriterijima:
-    oblikovne i estetske kvalitete predmetnog Spomen-obilježja
-    prostorni koncept predmetnog Spomen-obilježja u odnosu na urbani kontekst
-    primjerenost prikaza idejnog rješenja
-    financijski troškovi rješenja


6. NAGRADE   

Odabrani rad nagradit će se s 35.000,00 kuna (neto).
Nagrada je otkupna, a izabrani rad ujedno je izvedben.

HRT zadržava pravo da ne dodjeli nagradu, ukoliko niti jedan od radova ne zadovolji kriterije Ocjenjivačkog suda.


7. OCJENJIVAČKI SUD

 Postupak odabira radova provodit će Ocjenjivački sud imenovan Odlukom Glavnog ravnatelja HRT-a.


8. ROKOVI

Dokumentacija iz točke 4. može se podići radnim danom (pon – sub) od 8 do 20 sati , na vanjskoj porti HRT-a (južni ulaz), Prisavlje 3, Zagreb ili na webu HRT-a www.hrt.hr. Informacije su moguće na telefon 099 634 7144 ( gospodin Milan Bešlić), pon - pet od 10 do 14 sati.  

Rok dostave radova je do 5. veljače 2016. godine do 12 sati predajom neposredno u Službu  Expedita HRT-a, Prisavlje 3, Zagreb, bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud će završiti s ocjenjivanjem i odabirom rada najkasnije do kraja veljače 2016. godine.
                                                                         
         
                                                                                     

                                                                        HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
                                                                               GLAVNI RAVNATELJ                                                                                     Goran Radman