Pravilnik o načinu utvrđivanja sadržaja programskih obveza HRT-a

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA                                               
Programsko vijeće HRT-a


Na temelju članka 13. stavka 3. i članka 26. stavka 1. podstavka 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, broj 137/10 – u daljnjem tekstu: Zakon o HRT-u) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, broj 56/11)  Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na prijedlog Uprave Hrvatske radiotelevizije na 17. sjednici održanoj 12. travnja 2012. donijelo je 

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA SADRŽAJA I TEKSTA PROGRAMSKIH OBVEZA HRT-a I ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE HRT-a


I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:
• način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obveza Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT), kao i
• način održavanja javne rasprave HRT-a u postupku utvrđivanja Ugovora koji se sklapa sukladno članku 13. Zakona o HRT-u između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ugovor).


II.  PROGRAMSKE OBVEZE

Članak 2.

Ugovorom između HRT-a i Vlade RH utvrđuju se programske obveze HRT-a te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje, a sadrži vrstu, opseg i sadržaj svih javnih usluga koje HRT pruža prema Zakonu o HRT-u.

Programske obveze HRT-a slijede iz definicije temeljne misije, vrijednosti, načela i ciljeva HRT-a koje utvrđuje Uprava HRT-a odlukom koja prethodi izradi prijedloga programskih obveza.

U okviru prijedloga programskih obveza iskazat će se opći i specifični programski ciljevi za razdoblje budućeg Ugovora.


Članak 3.

Programske obveze HRT-a izražavaju se u odnosu na pojedine radijske i televizijske programske kanale, u odnosu na ukupnost emitiranja radijskog odnosno televizijskog programa, u odnosu na internetske portale i u odnosu na audio i audiovizualne usluge na zahtjev.

Popis i osnovne karakteristike radijskih i televizijskih programskih kanala – opći ili specijalizirani karakter, razinu pokrivanja (lokalnu, regionalnu, državnu ili međunarodnu), temeljnu platformu emitiranja (zemaljsko, satelitsko, internetsko, kabelsko), temeljnu tehnologiju emitiranja (npr. FM, DRM, DVB-T itd.), očekivano prosječno dnevno trajanje emitiranja, te datum početka ili završetka emitiranja ako je on poznat u razdoblju Ugovora – utvrđuje Uprava HRT-a odlukom koja prethodi izradi prijedloga programske obveze.


Članak 4.

Programska osnova radijskog odnosno televizijskog programskog kanala izražava se kvantitativno, kao udio određene programske vrste i područja žanrova u ukupnom godišnjem vremenu emitiranja tog kanala.

Članak 5.

Popis i osnovne karakteristike internetskih portala – opći ili specijalizirani karakter, ako je specijalizirani, onda područje specijalizacije i/ili ciljanu publiku, web generaciju ili pobliža obilježja tehnologije objavljivanja te glavne internetske usluge portala – utvrđuje Uprava HRT-a odlukom koja prethodi izradi prijedloga programske obveze.

Programska osnova internetskih stranica i portala izražava se brojem, vrstom i sadržajem.


Članak 6.

Programske obveze audio i audiovizualnih usluga na zahtjev izražavaju se u odnosu na određenu tehnologiju distribucije usluge na zahtjev, kvalitativno u odnosu na dnevnu produkciju i arhivsku građu. Popis raspoloživih tehnologija odnosno tehnoloških platformi za pružanje audio i audiovizualnih usluga na zahtjev, sa specifikacijom kapaciteta pohrane i prijenosa, utvrđuje Uprava HRT-a odlukom koja prethodi izradi prijedloga programske obveze.


Članak 7.

Programske obveze HRT-a izražavaju se u odnosu na temeljna programska područja. Utvrđuju se sljedeća programska područja (područja programskih žanrova):
­ vijesti i informativni program,
­ sportski program,
­ igrani program,
­ dokumentarni program,
­ obrazovni program,
­ znanstveni program,
­ umjetnost i kultura,
­ zabavni program,
­ glazbeni program,
­ religijski program,
­ program za djecu i mlade,
­ promotivni program (promidžba medijskih usluga HRT-a),
­ komercijalni program.

Programske obveze HRT-a za svako od navedenih programskih područja definiraju se kroz: misiju, načela i vrijednosti, te opseg i ključne programske projekte za to područje. Potrebni kvantitativni pokazatelji utvrđuju se na temelju provedene javne rasprave.


Članak 8.

Programske obveze HRT-a izražavaju se po godinama u razdoblju Ugovora, na način da se izrazi osnovica i razlike koje se pojavljuju u pojedinim godinama.


Članak 9.

Prijedlog programskih obveza mora zasebno iskazati pregled osobitih političkih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih društvenih događaja u razdoblju budućeg Ugovora, koji će se radijskim, televizijskim ili multimedijskim programom prezentirati javnosti u obliku izravnih prijenosa ili posebnog izvješćivanja.


Članak 10.

Za svaku značajno novu audiovizualnu uslugu, ako se predviđa u razdoblju Ugovora (u smislu članka 15. Zakona o HRT-u), prijedlog programskih obveza HRT-a mora ponuditi cjelovitu analizu prema testu javne vrijednosti, uzimajući u obzir sve kriterije iz navedenog članka Zakona o HRT-u. Audiovizualne usluge opisane u članku 3. stavku 2. Zakona o HRT-u nisu uključene u ovu obvezu.


Članak 11.

Prijedlog programskih obveza HRT-a mora jasno kvalitativno i kvantitativno iskazati udio vlastite proizvodnje u ukupnom objavljenom programu.

Prijedlog programskih obveza osobito mora jasno kvalitativno i kvantitativno iskazati vlastitu proizvodnju i suproizvodnju igranih, dokumentarnih i drugih audiovizualnih, radijskih, multimedijskih i glazbenih djela.


Članak 12.

Prijedlog programskih obveza mora jasno kvalitativno i kvantitativno iskazati programske vrste ili konkretne programe te politike vezane uz nabavu od neovisnih europskih proizvođača u skladu s člankom 11. Zakona o HRT-u.

Prijedlog programskih obveza iskazat će zakonsku obvezu udjela europskih djela i udjela hrvatske glazbe u skladu s člancima 10. odnosno 12. Zakona o HRT-u.


Članak 13.

Prijedlog programskih obveza HRT-a obuhvaća i glazbenu proizvodnju. Programske obveze glazbene proizvodnje izražavaju se kvalitativno i kvantitativno po ansamblima glazbene proizvodnje, s jasnom naznakom koji dio obveza proizlazi iz programa radija odnosno televizije.


Članak 14.

Programske obveze HRT-a izražavaju se i u odnosu na medijske usluge osobama s oštećenjem vida ili sluha te prevođenje programa na znakovni jezik.


Članak 15.

U prijedlogu programskih obveza moraju se istaknuti:
­ obveza informiranja pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i programe namijenjene javnosti u Republici Hrvatskoj koji se odnose na život, događaje i probleme Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske,
­ obveza informiranja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na jezicima nacionalnih manjina,
­ obveza programa o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju,
­ programi namijenjeni ostvarivanju ravnopravnosti muškaraca i žena,
­ programi o očuvanju kulturne i prirodne baštine,
­ programi o zaštiti prirode, okoliša i ljudskog zdravlja, te programe koji promiču pravo građana na zdrav okoliš,
­ programi koji informiraju i obrazuju o demokraciji, civilnom društvu i kulturi javnog dijaloga, te pridonose suzbijanju diskriminacije na svakoj osnovi,
­ programi namijenjeni ostvarivanju ljudskih prava, ravnopravnosti i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države te civilnog društva, kao i objektivnom izvješćivanju i ukazivanju na kršenje ljudskih prava i ranjivih skupina,
­ programi namijenjeni osobama treće životne dobi,
­ programi koji se odnose na poticanje poduzetništva i gospodarstva,
­ programi namijenjeni prevenciji kriminaliteta, društveno neprihvatljivih i rizičnih ponašanja te promicanju sigurnosti u zajednici,
­ programi koji potiču umjetničku, tehničku i svaku drugu kreativnost,
­ programi koji potiču sportske i rekreativne aktivnosti.


Članak 16.

U predloženim programskim obvezama obuhvatit će se programi županijskog, regionalnog i lokalnog značaja.


Članak 17.

U programskim obvezama HRT-a osobito se moraju naglasiti programski projekti čije trajanje prelazi trajanje Ugovora.


Članak 18.

Predložene programske obveze HRT-a moraju biti izvedive u okvirima raspoloživih ljudskih, tehničkih i financijskih resursa HRT-a odnosno raspoložive tehnologije proizvodnje i objavljivanja u ugovornom razdoblju. Okvire raspoloživosti (s dinamikom eventualnog razvoja) utvrđuje Uprava HRT-a svojom odlukom koja prethodi izradi prijedloga programskih obveza.

Programske obveze HRT-a te plan financiranja javnih usluga HRT-a po godinama i izvorima, s prikazom troškova po godinama i vrstama po pojedinim radijskim i televizijskim programskim kanalima, internetskom portalu i uslugama na zahtjev, sastavni su dio Ugovora.


Članak 19.

Uprava HRT-a imenovat će radnu grupu za koordinaciju izrade sadržaja i teksta prijedloga programskih obveza HRT-a, kao i koordinaciju provedbe javne rasprave.III. JAVNA RASPRAVA


Članak 20.

HRT će prijedlog programskih obveza s kojim ulazi u javnu raspravu objaviti na svojoj internetskoj stranici na dan početka javne rasprave te će ga ostaviti dostupnim do isteka javne rasprave.


Članak 21.

HRT će provesti javnu raspravu o prijedlogu svojih programskih obveza interaktivnom komunikacijom putem okruglih stolova, putem vlastitih programa i putem internetske stranice.

Predstavnici HRT-a će sudjelovati u javnim raspravama organiziranih od strane zainteresiranih znanstvenih, kulturnih i obrazovnih institucija te udruga civilnog društva.


Članak 22.

U svojim radijskim i televizijskim programima HRT će odrediti posebne, kontaktne emisije unaprijed utvrđenog formata, s nastojanjem da se potrebe javnosti što jasnije i što potpunije obuhvate konačnim tekstom programskih obveza u prijedlogu Ugovora.


Članak 23.

HRT će za određena područja, za koje je taj oblik interaktivne komunikacije pogodan, otvoriti rasprave na internetskoj stranici HRTforum. Mogućnost rasprave putem ove komunikacije ostat će otvorena do isteka javne rasprave.


Članak 24.

HRT će pripremiti javnu anketu i objaviti je na svojoj internetskoj stranici. HRT će osigurati da ista osoba ne može višekratno sudjelovati u anketi. Anketa će postavljati objektivna pitanja za koja će ponuditi jasne, jednoznačne i sveobuhvatne mogućnosti odgovora. Anketa će biti objavljena na dan početka javne rasprave i ostat će otvorena do završetka javne rasprave.


Članak 25.

Osobe koje će u javnoj raspravi u bilo kojem od navedenih službenih oblika interaktivne komunikacije, predstavljati prijedlog HRT-a i ovlašteno raspravljati s drugim sudionicima, odredit će Uprava HRT-a odlukom.


Članak 26.

Odjel Odnosi s javnošću HRT-a i povjerenik za korisnike usluga HRT-a posebno će bilježiti i izvijestiti radnu grupu iz članka 19. ovog Pravilnika o telefonskim ili javljanjima korisnika javnih medijskih usluga HRT-a putem elektroničke pošte, koja se odnose na javnu raspravu o prijedlogu programskih obveza.


Članak 27.

HRT će voditi bilješke i dokumentirati zaključke javne rasprave. Svi pisani dokumenti, uključivo pisane priloge za rasprave, bit će pohranjeni do isteka ugovornog razdoblja.

U obzir će se uzimati prijedlozi sudionika javne rasprave dostavljeni u pisanom obliku.


Članak 28.

HRT će ažurirati prijedlog programskih obveza temeljem provedene rasprave te sukladno navedenom pripremiti za konačni prijedlog Ugovora, imajući u vidu izvedivost u okvirima zakonskih obveza te financijskih, ljudskih i tehničkih resursa.


Članak 29.

HRT će najkasnije 30 dana po isteku javne rasprave izvještaj o provedenoj javnoj raspravi objaviti na svojim internetskim stranicama.


Članak 30.

Provedbu javne rasprave prati Povjerenstvo u koje dva člana imenuje Uprava HRT-a, a dva člana Vlada Republike Hrvatske.

Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavljaju stručne službe HRT-a.


IV.  ROKOVI


Članak 31.

Javna rasprava započet će najkasnije 23. travnja u godini koja prethodi početku važenja Ugovora i trajat će 45 dana kako bi se javnost očitovala o tome ispunjavaju li predložene programske obveze Zakonom o HRT-u propisane kriterije.


V. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 32.

Vijeće za elektroničke medije dana 12. travnja 2012. godine dalo je odobrenje na ovaj Pravilnik.


Članak 33.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način na koji je donesen.


Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama HRT-a.


                                                                                    Predsjednica Programskog vijeća
                                                                                    Hrvatske radiotelevizije


                                                                                    Nada Zgrabljić Rotar 


Ovaj Pravilnik odobrilo je Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj dana 12. travnja 2012. godine.

Ovaj Pravilnik objavljen je na internetskim stranicama HRT-a dana 23. travnja 2012, kada je i stupio na snagu.                                                                                    Glavna tajnica HRT-a 

                                                                                    Alja Ljubić Budanko