Poslovnik o radu Programskog vijeća i Nadzornog odbora HRT-a

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Programsko vijeće HRT-a
Nadzorni odbor HRT-a
Zagreb, 29. ožujka 2011.


Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br. 137/10.) – (u daljnjem tekstu: Zakon o HRT-u), Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na svojoj 1. zajedničkoj sjednici, održanoj 29. ožujka 2011. donijeli su

P O S L O V N I K   O   RADU PROGRAMSKOGA VIJEĆA HRT-a I NADZORNOG ODBORA HRT-a NA ZAJEDNIČKOJ SJEDNICI

I.      OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)   Ovim Poslovnikom uređuje se sazivanje i održavanje zajedničke sjednice Programskoga vijeća HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a) i Nadzornog odbora HRT-a (u daljnjem tekstu: NO HRT-a) kao jednog tijela.

(2)   Na temelju Zakona o HRT-u, Vijeće HRT-a i NO HRT-a u okviru zajedničkog djelokruga utvrđenog Zakonom, na zajedničkoj sjednici, kao jedno tijelo:
1.         po prethodno provedenom natječajnom postupku imenuje predsjednika Uprave HRT-a, te ga razrješuju u skladu sa Zakonom o HRT-u,
2.         po prethodno provedenom natječajnom postupku imenuje članove Uprave HRT-a na prijedlog predsjednika Uprave HRT-a, te ih razrješuje u skladu sa Zakonom o HRT-u ,
3.         donosi Statut HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a, kojeg potvrđuje Hrvatski sabor,
4.         donosi program rada HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a, koji je usklađen s financijskim planom HRT-a,
5.         donosi financijski plan HRT-a na prijedlog Uprave HRT-a,
6.         daje mišljenje na prijedlog Ugovora iz članka 13. Zakona o HRT-u koji nakon završetka javne rasprave utvrdi Uprava HRT-a.

Članak 2.

(1)   Odredbe ovoga Poslovnika primjenjuju se na članove/ice Vijeća HRT-a i članove/ice NO HRT-a, kao i na sve osobe koje sudjeluju u njihovu radu.

Članak 3.

(1)   Zajedničke sjednice Vijeća HRT-a i NO HRT-a su javne.

(2)   Kada Vijeće HRT-a i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici raspravlja o podacima koji se prema odredbama zakona ili općih akata HRT-a smatraju poslovnom tajnom ili u slučaju drugih opravdanih razloga, na obrazloženi prijedlog predsjedatelja/ice sjednice mogu biti i zatvorene za javnost u potpunosti ili u jednom dijelu, o čemu zajednički odlučuju Vijeće HRT-a i NO HRT-a.

(3)   Članovi/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a dužni su čuvati poslovnu tajnu koju doznaju u svojstvu člana/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a i za to su odgovorni prema zakonu.

Članak 4.

(1)   Vijeće HRT-a i NO HRT-a donose pravovaljane odluke ako je na zajedničkoj sjednici nazočno najmanje dvije trećine od ukupnoga broja članova Vijeća HRT-a (8 članova) i najmanje dvije trećine članova NO HRT-a (4 člana).

(2)   Vijeće HRT-a i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici donose odluke iz članka 1. stavka 2. ovog Poslovnika dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća i NO HRT-a (najmanje 11 glasova), a sve ostale odluke većinom glasova svih članova/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a (najmanje 9 glasova).
Članak 5.

(1)   Zajedničke sjednice Vijeće HRT-a i NO HRT-a sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

(2)   Zajedničke sjednice Vijeća HRT-a i NO HRT-a saziva i predsjeda im predsjednik/ica Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjedatelj/ica), a u njegovoj izočnosti dopredsjednik/ica Vijeća.

II.     ČLANOVI/ICE, PREDSJEDATELJ/ICA, STRUČNA SLUŽBA I TAJNIK/ICA

a)                  Prava i obveze članova/ica

Članak 6.

(1)   Članovi/članice Vijeća HRT-a i NO HRT-a imaju pravo:
1.         na zajedničkoj sjednici predložiti da se sazove nova sjednica uz obrazloženje razloga sazivanja sjednice, o čemu zajednički odlučuju Vijeće HRT-a i NO HRT-a,
2.         predložiti dnevni red ili dio dnevnoga reda sjednice, o čemu zajednički odlučuju Vijeće HRT-a i NO HRT-a,
3.         raspravljati o prijedlogu dnevnoga reda, odluke ili zaključka, predlagati odluke, zaključke i mjere iz zajedničkog djelokruga rada Vijeća HRT-a i NO HRT-a te predložiti izmjene i dopune Poslovnika,
4.         glasovati o prijedlogu odluka, zaključaka i mjera.

(2)   Članovi/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a dužni su:
1.         redovito dolaziti i sudjelovati u radu zajedničkih sjednica,
2.         izvršavati obveze propisane odredbama Zakona o HRT-u i Statuta HRT-a,
3.         u sklopu svojih ovlasti voditi brigu o provedbi zajedničkih odluka Vijeća HRT-a i NO HRT-a,
4.         izvijestiti Vijeće HRT-a i NO HRT-a o svim aktivnostima koje su poduzeli izvan sjednica, a koje su u nadležnosti ili u svezi s djelokrugom zajedničkog rada Vijeća HRT-a i NO HRT-a,
5.         u svim oblicima javnog nastupa, odnosno djelovanja, pridržavati se zakonskih odredaba i općih akata HRT-a,
6.         štititi ugled i interese HRT-a.

(3)   Članovi Vijeća HRT-a i NO HRT-a odgovorni su za uredno izvršavanje obveza iz prethodnog stavka, kao i ostalih odredaba ovog Poslovnika sukladno odredbama Zakona o HRT-u i Statuta HRT-a.

b)         Predsjedatelj/ica

Članak 7.

(1)   Predsjedatelj/ica ima pravo i dužnost u okviru zajedničkog djelokruga rada Vijeća HRT-a i NO HRT-a kao jednog tijela, utvrđenog Zakonom o HRT-u:
1.         sazivati zajedničke sjednice Vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, organizirati njihov rad te predsjedati zajedničkim sjednicama Vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a,
2.         predlagati dnevni red zajedničkih sjednica i odlučivati o uvrštenju pojedinih točaka u dnevni red,
3.         stavljati na glasovanje prijedlog odluka, zaključaka i mjera te objavljivati rezultate glasovanja,
4.         voditi brigu o postupku donošenja odluka, zaključaka i mjera,
5.         potpisivati sve odluke koje donosi Vijeće HRT-a i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici, uz supotpis predsjednika/ice NO HRT-a,
6.         voditi brigu o redu na zajedničkim sjednicama,
7.         voditi brigu o tome da se u radu Vijeća HRT-a i NO HRT-a kao jednog tijela poštuju odredbe zakona, drugih općih akata koji se odnose na djelatnost HRT-a i odredbe Poslovnika,
8.         predstavljati i zastupati Vijeće HRT-a i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici kao jedno tijelo, te u sklopu zajedničke sjednice istupati u javnosti,
9.         obavljati i druge poslove u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

c) Stručna služba HRT-a i tajnik/ica

Članak 8.

(1)   Stručna služba HRT-a ustrojena Statutom HRT-a obavlja administrativne i druge stručne poslove za potrebe zajedničkog rada Vijeća HRT-a i NO HRT-a.

(2)   Tajnik/ica Vijeća HRT-a pomaže predsjedatelju/ici u organiziranju i pripremi zajedničkih sjednica, odluka, akata i materijala za zajedničke sjednice, brine se za potrebne tehničke uvjete za održavanje zajedničkih sjednica te svojim stručnim mišljenjem pomaže u radu Vijeća HRT-a i NO HRT-a, kao jednog tijela.

III.   PRIPREMA I SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 9.

(1)   Zajedničku sjednicu Vijeća HRT-a i NO HRT-a saziva predsjedatelj/ica.

(2)   Predsjedatelj/ica je dužan sazvati sjednicu na temelju zajedničke odluke Vijeća HRT-a i NO HRT-a iz članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovog Poslovnika, najranije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka Vijeća HRT-a i NO HRT-a.

(3)   Predsjedatelj/ica odlučuje hoće li u vezi s pojedinim pitanjima, o kojima se odlučuje, na sjednicu pozvati pojedine izvjestitelje i savjetnike, o čemu je dužan obavijestiti članove Vijeća HRT-a i NO HRT-a u pozivu.

Članak 10.

(1)   Predsjedatelj/ica je ovlaštena hitno sazvati zajedničku sjednicu ako ocijeni da za to postoji opravdan razlog, a dužan je hitno sazvati zajedničku sjednicu ako hitno sazivanje sjednice, uz pisano obrazloženje zatraže Uprava HRT-a ili Nadzorni odbor HRT-a i ako ocijeni da je takav zahtjev opravdan. Predsjedatelj/ica će o tome najmanje 24 sata prije održavanja sjednice obavijestiti sve članove/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a.

(2)   Hitno sazvana sjednica mora se održati najkasnije 48 sati od trenutka podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka.
Članak 11.

(1)   Prijedlog da se određeno pitanje stavi na dnevni red zajedničke sjednice može dati:
1.         Član/ica Vijeća i NO HRT-a,
2.         Uprava HRT-a, na temelju odluke donesene na svojoj sjednici,
3.         Predsjednik Uprave HRT-a.

(2)   Svi prijedlozi da se određeno pitanje stavi na dnevni red zajedničke sjednice moraju biti dostavljeni u pisanom i elektroničkom obliku tajniku/ici Vijeća. O uvrštenju prijedloga za pojedinu točku u dnevni red zajedničke sjednice odlučuje predsjedatelj/ica.

(3)   Predsjedatelj/ica je dužan članove Vijeća HRT-a i NO HRT-a obavijestiti o svim dobivenim prijedlozima dnevnog reda sjednice, te razlozima zbog kojih neki prijedlozi nisu uvršteni u dnevni red. Članovi Vijeća HRT-a i NO HRT-a mogu zatražiti raspravu i glasovanje o prijedlozima koji nisu uvršteni u dnevni red.

(4)   Radi pravodobne pripreme sjednice predlagatelji iz stavka 1. ovog članka, sukladno stavku 2. ovoga članka, dužni su tajniku/ici Vijeća HRT-a dostaviti svoje prijedloge najkasnije sedam radnih dana prije održavanja zajedničke sjednice.

Članak 12.

(1)   Poziv za sjednicu mora biti sročen u pisanom obliku i u njemu moraju biti točno navedeni:
1.         datum sazivanja sjednice,
2.         mjesto gdje će se sjednica održati,
3.         datum održavanja i vrijeme početka sjednice,
4.         prijedlog dnevnoga reda,
5.         imena izvjestitelja za pojedine točke dnevnoga reda.

(2)   Uz poziv članovima/icama Vijeća HRT-a i NO HRT-a dostavljaju se:
1.         zapisnik s prošle sjednice,
2.         izvještaj o provedbi odluka i zaključaka s prošle sjednice,
3.         obrazloženi prijedlog odluka za koje se predlaže da se donesu,
4.         odgovarajuća dokumentacija uz svaku točku dnevnoga reda.

(3)   Poziv s prijedlogom dnevnoga reda i materijalima za sjednicu mora biti poslan pet dana prije dana održavanja sjednice.

(4)   U osobito hitnim slučajevima poziv i materijali se mogu dostaviti i u kraćem roku, uz pisano obrazloženje.
Članak 13.

(1)   Poziv za sjednicu sa svim prilozima iz članka 12. dostavlja se:
1.         predsjedniku/ici i članovima/icama Vijeća HRT-a i NO HRT-a,
2.         predsjedniku/ici i članovima/icama Uprave HRT-a,

(2)   Izvjestiteljima po pojedinim točkama dnevnoga reda, kao i drugim osobama koje na poziv predsjedatelja/ice sudjeluju u radu, uz poziv za sjednicu dostavlja se samo odgovarajuća dokumentacija za pripadajuću točku dnevnoga reda.

(3)   Predsjednik/ica i članovi/ice Uprave HRT-a, te druge pozvane osobe prisustvuju sjednici bez prava odlučivanja i na poziv, odnosno zahtjev predsjedatelja/ice daju informacije, objašnjenja i stručna obrazloženja o pitanjima koja su na dnevnom redu.

IV.       NAČIN RADA I ODLUČIVANJA NA SJEDNICAMA

Članak 14.

(1)   Na početku sjednice predsjedatelj/ica utvrđuje je li nazočan potreban broj članova/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.

(2)   Nakon toga utvrđuje se dnevni red sjednice.

(3)   Prije prelaska na pojedine točke dnevnog reda, glasovanjem se ovjerava zapisnik s prethodne sjednice. Nakon toga, razmatraju se pojedine točke dnevnoga reda, redoslijedom kojim su predložene.

(4)   Predsjedatelj/ica daje riječ prema redoslijedu kojim su se nazočni prijavili za raspravu.

(5)   Govornik/ica može govoriti samo o temi koja je na dnevnom redu sjednice.

(6)   Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjedatelj/ice.

(7)   Član/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a, odnosno izvjestitelj u raspravi, može govoriti najdulje pet minuta, a iznimno zbog važnosti teme predsjedatelj/ica može odlučiti da članovi/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a, odnosno izvjestitelji mogu govoriti i duže.

(8)   Svi prijavljeni za raspravu mogu, nakon što su govorili, ponovno zatražiti riječ, ali najdulje dvije minute.

(9)   Nakon što su govorili svi prijavljeni, predsjedatelj/ica zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje prijedlog odluke ili zaključka.

Članak 15.

(1)   Predsjedatelj/ica može predložiti i dati na glasovanje da se rasprava o pojedinom predmetu točke dnevnog reda prekine ako se pokaže da bi radi donošenja kvalitetne odluke bilo potrebno pribaviti nove podatke ili dopuniti materijal. Tako će postupiti i onda kada se zbog primjedbi i prijedloga bitno izmijenio osnovni prijedlog.

(2)   Predsjedatelj/ica može predložiti i dati na glasovanje da se spoje dvije točke dnevnoga reda ili više njih ako su međusobno povezane, i da se zajednički raspravi o njima.

Članak 16.

Na zajedničkim sjednicama članovi Vijeća HRT-a i NO HRT-a i ostali nazočni dužni su se pridržavati utvrđenog rasporeda sjedećih mjesta.

Glasovanje
Članak 17.

(1)   Predsjedatelj/ica stavlja prijedlog odluke na glasovanje.

(2)   Ako su na prijedlog odluke podneseni amandmani, najprije se glasuje o njima i to redom kojim su podneseni.

Članak 18.

(1)   Prije glasovanja predsjedatelj/ica je dužan sročiti prijedlog odluke o kojoj će se glasovati.

(2)   Prijedlozi moraju biti jasno sročeni.

(3)   Odluke, odnosno zaključci Vijeća HRT-a i NO HRT-a donose se javnim glasovanjem, dizanjem ruku.

(4)   Na poziv predsjedatelja/ice, članovi/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a najprije se izjašnjavaju ZA prijedlog, zatim PROTIV i na kraju SUZDRŽAN. Rezultati glasovanja upisuju se u zapisnik sa sjednice.

(5)   Odluka, odnosno zaključak je donesen ako je za odluku/zaključak glasovao potreban broj članova, sukladno članku 4. stavku 2. ovog Poslovnika.

V.        IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE UPRAVE HRT-a

Članak 19.

(1)   Vijeće HRT-a i NO HRT-a u sklopu svojih zakonskih ovlasti na zajedničkoj sjednici imenuje i razrješava:
1.         predsjednika Uprave HRT-a,
2.         članove Uprave HRT-a.

Imenovanje predsjednika Uprave HRT-a

Članak 20.

(1)   Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor predsjednika Uprave HRT-a donose Vijeće HRT-a i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici.

(2)   Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, tisku, na oglasnoj ploči HRT-a i oglasnoj ploči područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskim stranicama HRT-a.

(3)   Prijave na natječaj dostavljaju se Vijeću HRT-a i NO HRT-a u roku koji se određuje odlukom o raspisivanju natječaja. Ako zadnji dan roka pada u subotu, nedjelju, na blagdan ili drugi neradni dan, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

Članak 21.

(1)   Na zajedničkoj sjednici, koju je predsjedatelj/ica dužan sazvati u roku od pet radnih dana od dana zaključivanja natječaja, otvaraju se pristigle ponude kandidata za predsjednika Uprave HRT-a i utvrđuje se:
1.         jesu li prijave na natječaj pravodobne i potpune
2.         ispunjavaju li kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave natječajne uvjete.

(2)   Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja se odbacuju. Nakon toga, Vijeće HRT-a i NO HRT-a dvotrećinskom većinom glasova svih članova utvrđuje listu kandidata.

(3)   Sjednica na kojoj se otvaraju pristigle prijave na natječaj i utvrđuje ispunjavanje uvjeta natječaja, je javna.

(4)   Za čuvanje prijava i zaštitu podataka, do javnog otvaranja, zadužen je i odgovoran tajnik/ica Vijeća HRT-a.
Članak 22.

(1)   Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, pozivaju se na sljedeću zajedničku sjednicu Vijeća HRT-a i NO HRT-a. Kandidati po abecednom redu u deset minuta izlažu svoj program rada i razvoja HRT-a za mandatno razdoblje, s razradom po godinama, a zatim odgovaraju na pitanja članova Vijeća HRT-a i NO HRT-a, najduže dvadeset minuta. Svaki član/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a ima mogućnost postaviti najviše dva pitanja koja moraju biti formulirana kratko i jasno. Kandidati se Vijeću HRT-a i NO HRT-a predstavljaju abecednim redom. Sjednica na kojoj se predstavljaju kandidati za predsjednika Uprave HRT-a otvorena je za javnost.

(2)   Nakon razgovora s kandidatima raspravlja se o kandidatima. Svaki član Vijeća HRT-a i NO HRT-a može iznijeti svoju ocjenu prezentacije pojedinog kandidata i ocijeniti obranu programa koji je kandidat podnio.

(3)   Postupku izbora prethodi odabir kandidata u uži izbor na temelju glasovanja koje se provodi tajno na sljedeći način:

Članovi Vijeća HRT-a i NO HRT-a dobivaju glasački listić s imenima i prezimenima svih kandidata, prema abecednom redu. Uz ime svakoga kandidata je redni broj. Svaki vijećnik može zaokružiti samo jedan broj ispred predloženog kandidata. Listić na kojem je zaokruženo više brojeva ili nijedan biti će proglašen nevažećim.

(4)   Nakon takvog glasovanja utvrđuje se uži izbor kandidata  prema sljedećim kriterijima:
1.         ukoliko je ukupni broj kandidata 10 ili manji, u uži izbor ulaze tri kandidata koji su dobili najviše glasova;
2.         ukoliko je ukupni broj kandidata veći od 10, u uži izbor ulazi pet kandidata koji su dobili najviše glasova.

(5)   U slučaju da više kandidata ima isti broj glasova, svi ti kandidati ulaze u uži izbor.

(6)   Nakon odabira užeg izbora kandidata, objavljuju se rezultati glasovanja dobiveni u postupku užeg izbora te se  na zajedničku sjednicu Vijeća HRT-a i NO HRT-a pozivaju kandidati koji su ušli u uži izbor. Nakon toga, članovi Vijeća HRT-a i NO HRT-a pristupaju postupku izbora glasovanjem između kandidata u užem izboru.

Glasovanje o kandidatima u užem izboru

Članak 23.

(1)   Članovi/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a pristupaju javnom glasovanju u užem izboru. Glasovanje se provodi za svakog kandidata pojedinačno na način da se za svakog kandidata u krugu glasovanja može dati samo jedan glas dizanjem ruke. Za kandidate se glasa abecednim redom.

(2)   Ukoliko nijedan kandidat ne dobije dvotrećinsku većinu, glasovanje iz prvog stavka se ponavlja na način da se u svakom krugu eliminira kandidat/i sa najmanjim brojem glasova.

(3)   Ukoliko jedan od kandidata tijekom glasovanja iz prethodnog članka ili stavaka 1. i 2. ovog članka dobije potrebnu dvotrećinsku većinu, izbor je obavljen i glasovanje se prekida.

(4)   Predsjednik/ica Uprave HRT-a imenuje se na vrijeme od četiri godine.

(5)   Ukoliko je imenovan/a predsjednik/ica Uprave HRT-a, Vijeće HRT-a i NO HRT-a dužni su na istoj sjednici donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva člana Uprave HRT-a.

Članak 24.

(1)   Ako niti jedan kandidat nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, Vijeće HRT-a i NO HRT-a donijet će odluku o raspisivanju novog natječaja, a u slučajevima koji su utvrđeni Zakonom o HRT-u, Vijeće HRT-a i NO HRT-a imenovat će vršitelja dužnosti predsjednika Uprave HRT-a.

Imenovanje članova Uprave HRT-a
Članak 25.

(1)   Na odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva člana Uprave HRT-a, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 20. ovog Poslovnika.

Članak 26.

(1)   Na postupak javnog otvaranja pristiglih prijava za člana Uprave HRT-a na zajedničkoj sjednici, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 21. ovog Poslovnika.

Članak 27.

(1)   Nakon javnog otvaranja pristiglih prijava, zapisnik sjednice s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom dostavlja se predsjedniku Uprave HRT-a na daljnji postupak.

Članak 28.

(1)   Nakon primitka prijedloga predsjednika Uprave HRT-a za imenovanje članova Uprave HRT-a, a prije glasovanja o prijedlogu predsjednika Uprave HRT-a, Vijeće HRT-a i NO HRT-a može provesti raspravu.

(2)   Vijeće HRT-a i NO HRT-a može odlučiti da se rasprava iz prethodnog stavka provodi bez nazočnosti javnosti.

(3)   Nakon rasprave, Vijeće HRT-a i NO HRT-a se tajnim glasovanjem izjašnjava o prijedlogu predsjednika Uprave HRT-a, na način da se članovi/ice Vijeća HRT-a i NO HRT-a izjašnjavaju ZA ili PROTIV prijedloga predsjednika uprave HRT-a za svakog pojedinog člana Uprave HRT-a na posebnom glasačkom listiću.

(4)   Za člana Uprave HRT-a imenovana je osoba koja je dobila dvotrećinsku većinu glasova od ukupnog broja članova/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a.

(5)   Članovi Uprave HRT-a imenuju se na mandat od četiri godine.

Članak 29.

(1)   Ako za člana/ove Uprave niti jedan kandidat nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, Vijeće HRT-a i NO HRT-a donijet će odluku o raspisivanju novog natječaja, a u slučajevima koji su utvrđeni Zakonom o HRT-u, Vijeće HRT-a i NO HRT-a imenovat će vršitelja dužnosti predsjednika Uprave HRT-a.

Razrješenje predsjednika i članova Uprave HRT-a

Članak 30.

(1)   Predsjednika/icu Uprave HRT-a, sukladno odredbama Zakona i Statuta HRT-a razrješava Vijeće HRT-a i NO HRT-a kao jedno tijelo, na zajedničkoj sjednici, dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova/ica Vijeća i NO HRT-a (najmanje 11 glasova).

(2)   Postupak razrješenja predsjednika/ice Uprave HRT-a pokreće se na prijedlog većine ukupnog broja članova/ica Vijeća HRT-a ili NO HRT-a.  

(3)   Prije donošenja odluke o razrješenju, predsjedniku/ici Uprave HRT-a mora se dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Članak 31.

(1)   Predsjednik/ica Uprave HRT-a može biti razriješen ako se uz odluku o razrješenju na istoj sjednici Vijeća HRT-a i NO HRT-a donese i odluka o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika/ice Uprave HRT-a, te pokrene postupak za izbor novog predsjednika/ice Uprave HRT-a.

(2)   Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika/ice Uprave HRT-a Vijeće HRT-a i NO HRT-a donose dvotrećinskom većinom svih članova/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a.

Članak 32.

(1)   U slučaju razrješenja člana Uprave HRT-a, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 30. i 31. ovoga Poslovnika.

(2)   Osim Vijeća HRT-a ili NO HRT-a, prijedlog za razrješenje člana Uprave HRT-a može podnijeti i predsjednik Uprave HRT-a.

VI.   ZAPISNICI I ODLUKE


Članak 33.

(1)   Zajedničke sjednice se tonski snimaju. Tonske snimke čuvaju se kao dokument trajne vrijednosti.

(2)   U slučaju potrebe, predsjedatelj/ica može donijeti odluku da se izradi prijepis tonske snimke za pojedinu točku dnevnog reda ili dio sjednice.

(3)   Tajnik/ica Vijeća HRT-a dužan je sastaviti skraćeni zapisnik koji sadržava:
1.         redni broj sjednice, mjesto i vrijeme njezina održavanja;
2.         imena i prezimena prisutnih članova/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a, odsutnih članova/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a, uz naznaku jesu li svoj izostanak ispričali, te ostalih prisutnih;
3.         tvrdnju da je na sjednici prisutna potrebna većina za pravovaljano odlučivanje;
4.         dnevni red sjednice;
5.         osnovne podatke o raspravi o točkama dnevnoga reda;
6.         prijedloge odluka i zaključaka, te rezultate glasovanja o njima;
7.         vrijeme kada je sjednica zaključena ili prekinuta.

(4)   Zapisniku sa sjednice prilažu se dokumenti koji se odnose na pojedine točke dnevnoga reda.

(5)   Zapisnici sa zajedničkih sjednica objavljuju se na internetskim stranicama HRT-a, osim dijelova koji se smatraju poslovnom tajnom.

(6)   Zapisnik potpisuju predsjedatelj/ica, predsjednik/ica NO HRT-a te tajnik/ca Vijeća HRT-a.

Članak 34.

(1)   Svaki član/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a ima pravo tražiti da se u skraćenom zapisniku izdvoji njegovo osobno mišljenje o pojedinom pitanju na dnevnom redu sjednice.

(2)   Član/ica Vijeća HRT-a i NO HRT-a može to mišljenje u pisanom obliku priložiti zapisniku.

Članak 35.

Skraćeni zapisnici sa svim prilozima čuvaju se u Stručnoj službi HRT-a kao dokumenti trajne vrijednosti.

VII.  JAVNOST RADA


Članak 36.

(1)   Rad Vijeća HRT-a i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici je javan, osim kada u skladu s odredbama ovog Poslovnika Vijeće HRT-a i NO HRT-a odluči drugačije.

(2)   Radi osiguranja tehničkih uvjeta za rad Vijeća HRT-a i NO HRT-a na zajedničkoj sjednici, a vodeći računa o raspoloživosti slobodnih mjesta, HRT uz odobrenje predsjedatelja/ice izdaje akreditaciju predstavnicima javnosti koji prijave da će prisustvovati sjednici.

(3)   Osobe iz prethodnog stavka moraju prijaviti da žele nazočiti sjednici tri dana prije održavanja sjednice, a u slučaju hitnih sjednica prijaviti se moraju najmanje 24 sata prije sjednice.

VIII.    ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.

(1)   Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja. Ovaj Poslovnik objavljuje se na internetskim stranicama HRT-a.

(2)   Izmjene i dopune ovoga Poslovnika donose se na isti način na koji je donesen.

                                                                       Predsjedateljica zajedničke sjednice
                                                            Programskoga vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a
                                                                                                                 

                                                                                   Nada Zgrabljić Rotar

                                                                      Predsjednica Nadzornog odbora HRT-a

                                                                                  Silvija Luks Kalogjera