Cjenik korištenja arhivskog gradiva HRT-a i Opći uvjeti najma scenografskih elemenata, rekvizite i garderobe HRT-a

Na temelju članka 21. a Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12) te članka 17. st 3. t. 4. Statuta HRT-a, Ravnateljstvo HRT-a je na 26. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2014. g. donijelo: Cjenik korištenja arhivskog gradiva HRT-a i Opće uvjete najma scenografskih elemenata, rekvizite i garderobe HRT-a