Opći uvjeti ugovaranja športskih događaja

  OPĆI UVJETI  UGOVARANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE
ZA PRIJENOS I KORIŠTENJE SNIMAKA
ŠPORTSKIH DOGAĐAJA

I.
Ovim Općim uvjetima Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT) uređuju se izravni radiotelevizijski prijenosi i snimanja te korištenje snimaka športskih događaja (u daljnjem tekstu:  događaj).

II.
ORGANIZATOR je obvezan  HRT-u osigurati sve potrebne prostorne, tehničke i organizacijske uvjete nužne za provedbu izravnog prijenosa, odnosno  snimanja događaja, što osobito podrazumijeva:

a)      dovoljan i prikladan parkirališni prostor za vozila s televizijskom i/ili radijskom opremom i ekipom;
b)      prostor pogodan za ispravan smještaj uređaja za radiotelevizijske veze;
c)      stalni i rezervni izvor električne energije u kvaliteti i snazi koju zahtijevaju radiotelevizijski uređaji i oprema;
d)      mjesta za stalna i privremena postolja za kamere i druge prateće uređaje prema zahtjevima stručnog osoblja HRT-a,
e)      omogućavanje djelatnicima HRT-a pravodobno montiranje i demontiranje  kamera i druge  opreme;
f)       pogodna komentatorska mjesta prema zahtjevu HRT-a;
g)      čuvanje cjelokupne opreme i vozila HRT-a  i održavanje reda tako da sigurnost osoblja i tehnike HRT-a ne bude ničim dovedena u pitanje za čitavo vrijeme boravka i rada na mjestu održavanja događaja;
h)      omogućavanje nesmetanog održavanja eventualne tehničke probe - najkasnije 48 sati, a glavne tehničke probe - najkasnije 24 sata prije početka događaja;
i)        dovoljan broj propusnica i  slobodan pristup na sva mjesta i zatvorene prostore za sve osobe čija je nazočnost nužna da bi se obavio izravni prijenos i snimanje i događaja na temelju popisa koji će HRT dostaviti;
III.
HRT jedini ima pravo postavljanja i uporabe opreme za izravni prijenos i snimanje događaja te ORGANIZATOR ne smije dozvoliti ulazak u prostor održavanja događaja drugim ekipama  bez prethodne suglasnosti HRT-a.

HRT ima pravo postaviti kamere oko prostora na kojem se održava događaj (igrališta, borilišta, staze, plivališta i sl.) na mjesta o kojima će se zajednički sporazumjeti ORGANIZATOR i HRT te upotrijebiti prijenosne kamere ako to bude potrebno.

Video i tonski signal koji će proizvesti HRT je njezino isključivo vlasništvo i nikakva uporaba tog signala bilo od strane ORGANIZATORA ili nekog trećeg nije dozvoljena bez prethodne pisane suglasnosti HRT-a.

IV.
ORGANIZATOR je obvezan u slučaju oglašavanja uz prostor na kojem se održava događaj u potpunosti pridržavati se sljedećeg:
a)      reklame (u daljnjem tekstu: oglasi) ne smiju utjecati na kakvoću prijenosa, odnosno snimanja ili ometati cjelovitu i estetski zadovoljavajuću sliku događaja za televizijske gledatelje;
b)      oglasi ne smiju biti smješteni između kamere i akcije;
c)      boje upotrijebljene za oglašavanje ne smiju biti u sukobu s televizijskom slikom, a uporaba fluorescentnih boja nije dopuštena, kao ni svjetleći oglasi; 
d)      oglasi moraju biti smješteni na stalnoj podlozi, u jednom redu, a zabranjeno je oglašavanje  na pomičnim podlošcima kao što su npr. zastave;
e)      za vrijeme prijenosa, odnosno snimanja nije dopušteno zvučno oglašavanje;
f)       prethodna se odredba ne odnosi na ceremoniju proglašenja pobjednika kad ona uključuje i dodjelu nagrada koje poklanja sponzor. U tom će slučaju ORGANIZATOR unaprijed obavijestiti HRT;
g)      oglasi moraju biti u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske;
h)      oglas smije sadržavati samo ime tvrtke ili zaštitni znak ili obadvoje. Uz ime tvrtke ili zaštitni znak smije biti jedna imenica koja označava proizvod ili uslugu. Bilo što  drugo, poglavito promidžbene izreke, nisu dopuštene. 

V.
ORGANIZATOR je obvezan osigurati da nitko treći neće ometati HRT u provođenju utvrđenih prava i aktivnosti.

HRT je obvezan osigurati da članovi ekipe HRT-a  neće ometati  odvijanje događaja.

VI.
ORGANIZATOR je obvezan  ispuniti sve obveze koje proizlaze iz ovih Općih uvjeta. U slučaju da ne ispuni utvrđene obveze ORGANIZATOR se obvezuje naknaditi HRT-u  nastalu štetu.

VII.
HRT stječe isključivo pravo izravnog televizijskog i/ili radijskog prijenosa događaja, isključivo pravo snimanja događaja, isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja televizijske snimke događaja linearnim sustavom (emitiranje u cjelini ili po pojedinim dijelovima, uključujući emitiranje putem satelita, kabela, Interneta, mobitela i svim drugim načinima rasprostiranja RTV signala uključujući i sustav zatvorenog kruga, razmjena i prodaja u zemlji i inozemstvu, korištenje u drugim emisijama, odnosno programima HRT-a) te isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja on-demand sustavom /nelinearni sustav/ u sklopu  ponude HRT-a bilo kojim tehničkim načinom - mobitel, Internet, mobilni prijamnici i dr.

Sva prava iz gornjeg stavka HRT može neograničeno dalje osnivati za treće osobe.

HRT je vlasnik  snimke događaja te isključivi nositelj radiodifuzijskih prava.

VIII.
O televizijskom  prijenosu i snimanju događaja ORGANIZATOR i HRT  obvezni su sklopiti pojedinačni pisani  ugovor kojeg su ovi Opći uvjeti sastavni dio.

Ako je koja odredba pojedinačnog ugovora iz prethodnog stavka suprotna, odnosno drugačija od ovih Općih uvjeta, primjenjuje se odredba iz pojedinačnog ugovora.

IX.
Ovi opći uvjeti objavljuju se na oglasnoj ploči HRT-a  i na web stranicama HRT-a te Teletekstu HTV-a.    

Ove Opće uvjete usvojilo je Ravnateljstvo HRT-a na 319. sjednici održanoj dana 11. listopada 2010.

Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči HRT-a.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su dana 12. listopada 2010. godine,  kada su i stupili na snagu.

   
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                               HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA