Opći uvjeti ugovaranja glazbenih i scenskih događaja

OPĆI UVJETI UGOVARANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE
ZA SNIMANJE I KORIŠTENJE SNIMAKA
GLAZBENIH I SCENSKIH DOGAĐAJA

I.
Ovim Općim uvjetima Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT) uređuju se izravni radijski i televizijski  prijenosi, snimanje i korištenje snimaka glazbenih i scenskih događaja (u daljnjem tekstu: događaj) za potrebe Hrvatske televizije (HTV) i/ili  Hrvatskoga radija (HR).

II.
ORGANIZATOR će HRT-u osigurati sve potrebne prostorne, tehničke i organizacijske uvjete nužne za provedbu izravnog prijenosa i snimanja događaja što osobito podrazumijeva da je o svom trošku obvezan:
a)      unaprijed i u cijelosti urediti sva autorska i izvođačka prava koja se pojavljuju u odnosu na izravni prijenos, snimanje i emitiranje snimke događaja za potrebe HRT-a, a sve na način da na HRT ne prelazi nikakva obveza plaćanja bilo kakve naknade autorima, odnosno izvođačima;
b)      osigurati korištenje prostora u kojem se održava događaj (za vrijeme priprema, proba, snimanja, montaže, demontaže) tako da HRT nema nikakvu obvezu u svezi s korištenjem prostora, te osigurati sve potrebne uvjete za postavu tehničke opreme prema  zahtjevu HRT-a, a  u slučaju televizijskog prijenosa i snimanja i postavu dodatne rasvjete i kamera;
c)      osigurati postavu kompletne scene što podrazumijeva pozornicu sa svim scenografskim elementima za potrebe održavanja događaja;
d)      osigurati svu rasvjetu potrebnu za održavanje događaja kao i kvalitetnu postavu mikrofona,  razglasa  i druge potrebne tonske opreme;
e)      osigurati da se na pozornici i pored nje neće nalaziti nikakvi propagandni elementi, odnosno promidžbene poruke ni simboli, kao ni publika te da neće biti usmenih promidžbenih poruka ni izjava, u suprotnom ORGANIZATOR odgovara HRT-u za štetu;
f)       osigurati potrebno vrijeme za montažu i demontažu TV kamera i ostalih tehničkih uređaja prema planu rada HRT-a;
g)      osigurati održavanje glavnih proba, nazočnost izvođača, tehničkog osoblja, režijsku rekvizitu i ostalo potrebno za nesmetano odvijanje događaja prema zahtjevu  ovlaštene osobe HRT-a;
h)      pribaviti sve potrebne dozvole i izvršiti sve potrebne prijave događaja (javne priredbe) uključujući prijave ovlaštenim  udrugama za kolektivno ostvarivanje prava;
i)        za vrijeme snimanja, na mjestu održavanja događaja, održavati takav red publike, da sigurnost gledateljstva i pravilno funkcioniranje tehničkih uređaja HRT-a ne bude ničim dovedeno u pitanje za cijelo vrijeme boravka i rada;
j)        osigurati redarsku službu, te  članovima ekipe HRT-a, omogućiti nesmetano kretanje na prostoru na kojem se snima;
k)      osigurati čuvanje vozila i cjelokupne opreme HRT-a za cijelo vrijeme proba, snimanja i rada;
l)        angažirati voditelje uz suglasnost HRT-a;
m)    osigurati stalni i rezervni izvor električne energije u kvaliteti i snazi koju zahtijevaju radiotelevizijski uređaji;
n)      skrbiti o sigurnosti prostora za smještaj cjelokupne tehnike HRT-a;
o)      da nikom trećem neće dozvoliti snimanje događaja bez prethodne suglasnosti HRT-a;
p)      osigurati određen broj ulaznica za potrebe HRT-a i propusnica za HRT ekipu.

III.
HRT je o svom trošku obvezan:
a)      osigurati kvalitetan izravni prijenos, odnosno snimanje događaja  tako da  prijenos, odnosno snimka događaja bude na zadovoljavajućoj tehničkoj  razini;
b)      osoblju ORGANIZATORA dati  sve upute i savjete koji su od koristi za prijenos i snimanje događaja;
c)      osigurati da osoblje HRT-a neće narušavati odvijanje događaja.

IV.
Osim obveza preuzetih ugovorom i ovim Općim uvjetima, HRT nema nikakvih drugih obveza prema ORGANIZATORU kao ni prema autorima, izvođačima i ostalim sudionicima koji se pojavljuju u tijeku prijenosa i snimanja događaja.

Sve eventualne zahtjeve osoba iz prethodnog stavka preuzima izravno ORGANIZATOR.

V.
HRT stječe isključivo pravo izravnog radijskog i televizijskog prijenosa događaja, isključivo pravo snimanja događaja, isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja radijske i televizijske snimke događaja linearnim sustavom  (emitiranje u cjelini ili po pojedinim dijelovima, uključujući emitiranje putem satelita, kabela, Interneta, mobitela i svim drugim načinima rasprostiranja RTV signala uključujući i sustav zatvorenog kruga, razmjena i prodaja u zemlji i inozemstvu, korištenje u drugim emisijama, odnosno programima HRT-a) te isključivo i neograničeno pravo iskorištavanja on-demand sustavom /nelinearni sustav/ u sklopu  ponude HRT-a bilo kojim tehničkim načinom - mobitel, Internet, mobilni prijamnici i dr.

Sva prava iz gornjeg stavka HRT može neograničeno dalje osnivati za treće osobe.

HRT je vlasnik radijske i televizijske snimke događaja te isključivi nositelj radiodifuzijskih prava.

VI.
O radijskom i televizijskom prijenosu i snimanju događaja ORGANIZATOR i HRT obvezni su sklopiti pisani pojedinačni ugovor kojeg su ovi Opći uvjeti sastavni dio.

Ako je koja odredba pojedinačnog ugovora iz prethodnog stavka suprotna, odnosno drugačija od ovih Općih uvjeta, primjenjuje se odredba iz pojedinačnog ugovora.

VII.
U slučaju da ne izvrši obveze utvrđene ovim Općim uvjetima, ORGANIZATOR se obvezuje HRT-u nadoknaditi nastalu štetu.

VIII.
Ovi Opći uvjeti objavljuju se na oglasnoj ploči HRT-a i na web stranicama HRT-a te Teletekstu HTV-a.

Ove Opće uvjete usvojilo je Ravnateljstvo HRT-a na 319. sjednici održanoj dana 11. listopada 2010.

Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči HRT-a.

Ovi opći uvjeti objavljeni su dana 12. listopada 2010. godine,  kada su i stupili na snagu.

                                                                                    
                                                                                              HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA