Odluka o objavi i postupku provođenja javnog natječaja iz nadležnosti Vijeća HRT-a

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
Broj: 79/10.

               
                                            Zagreb, 6. travnja 2010.

Na temelju članka 19. Statuta HRT-a i članka 21. stavka 7. Poslovnika o radu Programskoga vijeća HRT-a, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije na 3. sjednici održanoj 10. veljače 2004. donijelo je Odluku o objavi i postupku provođenja natječaja iz nadležnosti Programskoga vijeća HRT-a, a na 79. sjednici održanoj 6 travnja 2010. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama i Odluku o objavi i postupku provođenja natječaja iz nadležnosti Programskoga vijeća HRT-a.
Pročišćeni tekst glasi:

                                                       O D L U K A
o objavi i postupku provođenja javnoga natječaja iz nadležnosti 
                                         Programskoga vijeća HRT-a


I. OBJAVA NATJEČAJA

Programsko vijeće HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a), sukladno odredbama Statuta HRT-a, donosi odluku o objavi natječaja za izbor:

 glavnoga ravnatelja HRT-a
 ravnatelja podružnice Hrvatski radio
 ravnatelja podružnice Hrvatska televizija
 ravnatelja podružnice Glazbena proizvodnja HRT-a
 direktora programa Hrvatskoga radija
 glavnog urednika Informativnoga programa Hrvatskoga radija
 direktora programa Hrvatske televizije
 glavnog urednika Informativnoga programa Hrvatske televizije

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na službenoj internetskoj stranici HRT-a, a medijima u Republici Hrvatskoj šalje se priopćenje o objavi natječaja.

Odluka o objavi natječaja objavljuje se sljedećim redoslijedom:
 Vijeće HRT-a najprije donosi odluku o objavi natječaja za izbor glavnoga ravnatelja HRT-a.
 Nakon imenovanja glavnoga ravnatelja HRT-a, Vijeće HRT-a donosi odluku o objavi natječaja za izbor ravnatelja podružnica (HR-a, HTV-a i GP HRT-a).
 Nakon imenovanja ravnatelja podružnica HR-a i HTV-a, Vijeće HRT-a donosi, na istoj sjednici, odluku o objavi natječaja za izbor direktora programa HR-a i glavnog urednika Informativnoga programa HR-a te direktora programa HTV-a i glavnog urednika Informativnoga programa HTV-a.


II. PROVEDBA POSTUPKA I IMENOVANJE GLAVNOGA RAVNATELJA HRT-a 

a) Provedba postupka

Na sjednici Vijeća HRT-a, koju je predsjednik Vijeća HRT-a dužan sazvati u roku od pet dana od dana zaključivanja natječaja, otvaraju se pristigle ponude kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a i utvrđuje se:

 jesu li prijave na natječaj pravodobne i potpune
 ispunjavaju li kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave natječajne uvjete.

Nepravodobne i nepotpune prijave Vijeće HRT-a odbacuje. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ne ulaze u daljnje razmatranje.

Sjednica Vijeća HRT-a na kojoj se otvaraju pristigle prijave na natječaj i utvrđuje ispunjavanje uvjeta natječaja je javna. Za čuvanje prijava i zaštitu podataka, do javnog otvaranja, zadužena je i odgovorna tajnica Vijeća HRT-a.
O radu Vijeća HRT-a na sjednici vodi se zapisnik.

b) Imenovanje glavnoga ravnatelja HRT-a

Kandidati za koje je Vijeće HRT-a utvrdilo da potpuno ispunjavaju uvjete natječaja pozivaju se na sjednicu Vijeća HRT-a. Kandidati u deset minuta izlažu svoj program rada i razvoja HRT-a za mandatno razdoblje, s razradom po godinama, a zatim odgovaraju na pitanja članova Vijeća HRT-a, najduže dvadeset minuta. Svaki član Vijeća ima mogućnost postaviti pitanja koja moraju biti formulirana kratko i jasno. Kandidati se Vijeću HRT-a predstavljaju abecednim redom. Sjednica Vijeća HRT-a na kojoj se predstavljaju kandidati za glavnog ravnatelja HRT-a je javna.

Nakon razgovora s kandidatima, u skladu s odlukom Vijeća HRT-a, vijećnici se povlače na zatvorenu sjednicu (bez nazočnosti javnosti) na kojoj raspravljaju o kandidatima, tako da svaki vijećnik može iznijeti svoju ocjenu prezentacije pojedinog kandidata i ocijeniti obranu programa što ga je kandidat (ili kandidati) podnio. Sjednica je zatvorena zbog zaštite privatnosti kandidata.

Postupku izbora prethodi odabir kandidata u uži izbor na temelju bodovanja, koje se provodi tajno na sljedeći način:

Vijećnici dobivaju glasački listić s imenima i prezimenima svih kandidata, prema abecednom redu. Uz ime svakoga kandidata je prazan prostor u koji vijećnik upisuje bodove. Svaki vijećnik ima na raspolaganju ukupno 15 bodova koje može dati kandidatima, ali tako da jednomu kandidatu dade 5 bodova, drugomu četiri, trećemu 3, četvrtomu 2 i petomu 1 bod. Ako jedan vijećnik dade više bodova nego što ih ukupno ima na raspolaganju, taj se listić proglašava nevažećim. Također, listić se proglašava nevažećim ako se vijećnik ne pridržava raspodjele bodova po načelu 5-4-3-2-1, nego npr. dade po dvojici kandidata jednak broj bodova (npr. umjesto 5-4-3-2-1 raspodjeli bodove na 5-5-4-4-1 ili drukčije). Ako vijećnik dade kandidatima manje od ukupno 15 bodova, takav se listić smatra vrijedećim (npr. ako dade jednom kandidatu 5 bodova, drugomu 3, četvrtomu 1, a ne raspodjeli 4 i 2 boda nikomu).

Nakon takvog bodovanja utvrđuje se uži izbor kandidata  prema sljedećim kriterijima:
 ako je ukupan broj kandidata 10 ili manji, u uži izbor ulaze tri kandidata koji su dobili najviše bodova;
 ako je ukupan broj kandidata veći od 10, u uži izbor ulazi pet kandidata koji su dobili najviše bodova.

U slučaju da više kandidata, s najmanjim brojem bodova, koji ulaze u uži izbor ima isti broj bodova svi ti kandidati ulaze u uži izbor.

Nakon užeg izbora kandidata Vijeće može, ako tako odluči, provesti dodatne konzultacije na dijelu sjednice zatvorene za javnost.

Glasovanje o kandidatima u užem izboru

Glasovanje se provodi tako da se pripreme glasački listići za svakog kandidata u užem izboru posebno, s opcijama ZA i PROTIV. Članovi Vijeća pristupaju tajnom glasovanju o svakom kandidatu u užem izboru, tako da se glasuje po redu, od prvoplasiranog do posljednjeg plasiranog kandidata u užem izboru.
Ako jedan od kandidata dobije potrebnu dvotrećinsku većinu, izbor je obavljen i glasovanje se prekida.

U slučaju da ni jedan kandidat ne dobije potrebnu dvotrećinsku većinu, pristupa se glasovanju o svim kandidatima koji su prethodno dobili 6 ili 7 glasova, pri čemu svaki član Vijeća može dati svoj glas samo jednom od kandidata.

Ako se ni nakon dodatnoga glasovanja ne izabere glavni ravnatelj raspisuje se novi natječaj.


III. IMENOVANJE RAVNATELJA PODRUŽNICA HR-a, HTV-a I GP HRT-a

a) Provedba postupka

Na sjednici Vijeća HRT-a, koju je predsjednik Vijeća HRT-a dužan sazvati u roku od pet dana od dana zaključivanja natječaja, otvaraju se pristigle ponude kandidata za ravnatelja podružnica HR-a, HTV-a i GP HRT-a i utvrđuje se:

 jesu li prijave na natječaj pravodobne i potpune
 ispunjavaju li kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave natječajne uvjete.

Nepravodobne i nepotpune prijave Vijeće HRT-a odbacuje. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ne ulaze u daljnje razmatranje.

Sjednica Vijeća HRT-a na kojoj se otvaraju pristigle prijave na natječaj i utvrđuje ispunjavanje uvjeta natječaja je javna. Za čuvanje prijava i zaštitu podataka, do javnog otvaranja, zadužena je i odgovorna tajnica Vijeća HRT-a.

O radu Vijeća HRT-a na sjednici vodi se zapisnik.

Nakon javnog otvaranja pristiglih prijava, Vijeće HRT-a zapisnik s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom dostavlja glavnomu ravnatelju HRT-a na daljnji postupak.

Glavni ravnatelj HRT-a na temelju izvješća Vijeća HRT-a poziva na razgovor sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja. Na tim razgovorima mogu biti prisutni članovi Vijeća HRT-a. Glavni ravnatelj HRT-a dužan je pisanim putem izvijestiti članove Vijeća HRT-a o datumu i mjestu održavanja razgovora s kandidatima za ravnatelje podružnica HR-a, HTV-a i GP HRT-a.

Nakon provedenog postupka, glavni ravnatelj HRT-a sastavlja prijedlog za imenovanje ravnatelja podružnica HR-a, HTV-a i GP HRT-a koji mora sadržavati:
 dokaze da predloženi kandidat ispunjava uvjete iz natječaja;
 detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se opredijelio za predloženog kandidata, poglavito s osvrtom na stajalište kandidata o koncepciji razvoja (HR-a, HTV-a, GP HRT-a) i unutarnjeg ustroja navedenih podružnica.

Uz prijedlog za imenovanje ravnatelja podružnica HR-a, HTV-a i GP HRT-a, glavni ravnatelj HRT-a Vijeću HRT-a dostavlja i sveukupnu dokumentaciju svih kandidata koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete natječaja. Nakon provedenog postupka, sukladno ovoj odluci, glavni ravnatelj HRT-a, s dokumentacijom koja je priložena prijedlogu, upućuje Vijeću HRT-a prijedlog za imenovanje ravnatelja HR-a, HTV-a i GP HRT-a, na odlučivanje.

b) Imenovanje ravnatelja HR-a, HTV-a i GP HRT-a

Vijeće HRT-a tajnim se glasovanjem izjašnjava o prijedlogu glavnoga ravnatelja HRT-a. Izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova (najmanje 6 glasova) od ukupnog broja članova Vijeća HRT-a.

Ako predloženi kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, glavni ravnatelj HRT-a može predložiti drugog kandidata za kojeg se glasuje kao u prvom slučaju. Vijeće HRT-a ne može glasovati o kandidatu kojeg nije predložio glavni ravnatelj HRT-a. Ako ni jedan od kandidata koje je predložio glavni ravnatelj HRT-a ne bude imenovan, ponavlja se natječaj za imenovanje ravnatelja one podružnice za koju  nije imenovan. Odluku o tome donosi Vijeće HRT-a.

IV. PROVEDBA POSTUPKA I IMENOVANJE DIREKTORA PROGRAMA HR-a I HTV-a I GLAVNOG UREDNIKA INFORMATIVNOGA PROGRAMA HR-a I HTV-a 

a) Provedba postupka

Na sjednici Vijeća HRT-a, koju je predsjednik Vijeća HRT-a dužan sazvati u roku od pet dana od dana zaključivanja natječaja, otvaraju se pristigle ponude kandidata za direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a i utvrđuje se:

 jesu li prijave na natječaj pravodobne i potpune
 ispunjavaju li kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave natječajne uvjete.

Nepravodobne i nepotpune prijave Vijeće HRT-a odbacuje. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ne ulaze u daljnje razmatranje.

Sjednica Vijeća HRT-a na kojoj se otvaraju pristigle prijave na natječaj i utvrđuje ispunjavanje uvjeta natječaja je javna. Za čuvanje prijava i zaštitu podataka, do javnog otvaranja, zadužena je i odgovorna tajnica Vijeća HRT-a.

O radu Vijeća HRT-a na sjednici vodi se zapisnik.

Nakon javnog otvaranja pristiglih prijava, Vijeće HRT-a zapisnik s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom dostavlja ravnatelju podružnice HR-a i HTV-a na daljnji postupak.

Ravnatelji podružnica HR-a i HTV-a na temelju izvješća Vijeća HRT-a pozivaju na razgovor sve kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja. Na tim razgovorima mogu biti prisutni članovi Vijeća HRT-a. Ravnatelji podružnica HR-a i HTV-a dužni su pisanim putem izvijestiti članove Vijeća HRT-a o datumu i mjestu održavanja razgovora s kandidatima za direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a.

Nakon provedenog postupka, ravnatelji podružnice HR-a i HTV-a sastavljaju prijedlog za imenovanje direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a koji mora sadržavati:
 dokaze da predloženi kandidat u cijelosti ispunjava uvjete iz natječaja;
 detaljno obrazloženje razloga zbog kojih se opredijelio za predloženog kandidata, poglavito s osvrtom na stajalište kandidata o programskoj koncepciji javnoga radija, odnosno javne televizije, programskoj koncepciji razvoja programa koje uređuju i kriterije (osim propisanih aktom o sistematizaciji radnih mjesta) za predlaganje imenovanja pojedinih urednika programa.

Osim obrazloženoga prijedloga i pripadajuće dokumentacije ravnatelji podružnice HR-a i HTV-a obvezni su Vijeću HRT-a dostaviti i pisano mišljenje novinara o predloženom kandidatu. O načinu provedbe postupka i dobivanja mišljenja novinara o kandidatima za izbor direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a, Vijeće HRT-a bit će obaviješteno prije objave natječaja za imenovanje direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a. 

Uz prijedlog za imenovanje direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a, ravnatelji podružnica HR-a i HTV-a Vijeću HRT-a dostavljaju i sveukupnu dokumentaciju svih kandidata koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju uvjete natječaja. Nakon provedenog postupka, sukladno ovoj odluci, ravnatelji podružnica HR-a i HTV-a, s dokumentacijom koja je priložena prijedlogu, upućuju Vijeću HRT-a prijedlog za imenovanje direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a, na odlučivanje.

b) Imenovanje direktora programa HR-a i HTV-a i glavnih urednika informativnoga programa HR-a i HTV-a

Vijeće HRT-a tajnim se glasovanjem izjašnjava o prijedlogu ravnatelja podružnica HR-a i HTV-a. Izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova (najmanje 6 glasova) od ukupnog broja članova Vijeća HRT-a.

Ako predloženi kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, ravnatelj podružnice HR-a ili HTV-a može predložiti drugog kandidata za kojeg se glasuje kao u prvom slučaju. Ako ni jedan od kandidata koje je predložio ravnatelj podružnice HR-a ili HTV-a ne bude imenovan, ponavlja se natječaj za imenovanje direktora programa HR-a i HTV-a ili glavnih urednika informativnog programa HR-a i HTV-a koji nisu imenovani. Odluku o tome donosi Vijeće HRT-a. 

Predsjednik Programskoga vijeća HRT-a:

Zvonko Milas