Opći uvjeti koprodukcije

Na temelju članka 21. st. 1. Zakona o HRT-u (N.N. 137/10., 76/12.) i članka 49. st. 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije (N.N. 56/11.) v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a donio je:

OPĆE UVJETE UGOVARANJA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE O ULAGANJU HRT-a U  PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA (KOPRODUKCIJE)


I.

Ovim Općim uvjetima Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: HRT) uređuju se uvjeti ugovaranja o ulaganju HRT-a u proizvodnju audiovizualnih djela.


II.

Proizvođač videograma (filmski producent) s kojim HRT ugovara ulaganje u proizvodnju audiovizualnog djela (u daljnjem tekstu: Djelo) može biti pravna osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, koja nije uključena u organizacijsku strukturu HRT-a te koja je ispunila sve prethodne obveze prema HRT-u.

Proizvođač videograma iz gornjeg stavka (u daljnjem tekstu: Producent) je osoba koja poduzima inicijativu, prikuplja financijska sredstva, organizira i poduzima odgovornost za stvaranje prve fiksacije audiovizualnog djela, sve u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (N.N. 167/03.; 79/07.).


III.

Producent se obvezuje:

- pri ugovaranju proizvodnje audiovizualnog djela s HRT-om priložiti dokaz o angažiranju najmanje 60% članova strukovnih udruga filmskih djelatnika;

- u ugovorima s autorima, izvođačima i drugim sudionicima unaprijed i u cijelosti urediti sva autorska, glazbena, izvođačka i druga prava za korištenje Djela u skladu s ugovorom, tako da s tih osnova na HRT ne prelazi nikakva obveza plaćanja ili uređivanja odnosa, odnosno prava. Svaki eventualni, takav zahtjev trećih osoba s tog osnova producent se obvezuje preuzeti na sebe i snosi svaku štetu s te osnove;

- za potrebe televizijskog emitiranja te drugih oblika iskorištavanja Djela izraditi video master Djela na digitalnoj Beta kaseti i HD kaseti u HD tehnologiji u skladu s Tehničkim standardima HRT-a za prihvat tv sadržaja u HD i SD formatu te ga predati nadležnom producentu programa u skladu s Protokolom o isporuci i prihvatu av djela (ulaganje HRT-a u proizvodnju av djela);

- prilikom predaje Djela iz gornjeg stavka, predati HRT-u dijalog listu i glazbenu listu, odnosno popis glazbe korištene u Djelu s podacima o autorima i izvođačima te trajanju glazbe kao i AP listu Djela (lista autorskih i izvođačkih djela), kojom specificira sve doprinose integrirane u Djelo, o čemu će HRT-u priložiti dokaze da su ta prava uređena;

- isporučivati HRT-u detaljno financijsko izvješće o proizvodnji Djela i to svakih 15 (petnaest) dana tijekom proizvodnje Djela, kao i finalno financijsko izvješće u roku od 30 dana od dana završetka proizvodnje Djela, na temelju kojeg će HRT i Producent utvrditi konačni omjer ulaganja.


IV.

HRT-u i Producentu može se pridružiti druga pravna ili fizička osoba kao sufinancijer u granicama njezinog dijela ulaganja u troškovima proizvodnje Djela, uz uvjet da se ne preklapaju sufinancijeri ugovornih strana.
HRT i Producent se obvezuju sami urediti odnose s eventualnim sufinancijerima te s njima sklopiti posebne ugovore. Svaki eventualni prihod ostvaren na temelju tih ugovora, HRT i Producent dijelit će sa sufinancijerima iz svog dijela prihoda, prema omjeru ulaganja u proizvodnju Djela.


V.

HRT stječe isključivo i vremenski neograničeno pravo radiodifuzijskog emitiranja Djela za područje RH, što uključuje emitiranje putem satelita, Inerneta, mobilne televizije i svim drugim sadašnjim i budući načinima rasprostiranja signala (linearno emitiranje) te neograničeno pravo iskorištavanja Djela on-demand sustavom (nelinearno) bilo kojim tehničkim načinom u sklopu svoje ponude, neograničeno pravo izrade i prodaje nosača slike i/ili zvuka s Djelom, odnosno bilo kojom sadašnjom ili budućom tehnologijom, u zemlji i inozemstvu te neograničeno pravo sudjelovanja s Djelom na festivalima i drugim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

Producent  stječe isključivo i neograničeno pravo prikazivanja Djela u kinematografskoj mreži u zemlji i inozemstvu, neograničeno pravo iskorištavanja Djela on-demand sustavom bilo kojim tehničkim načinom, neograničeno pravo sudjelovanja s Djelom na festivalima i drugim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, neograničeno pravo izrade i prodaje nosača slike i/ili zvuka s Djelom, odnosno bilo kojom sadašnjom ili budućom tehnologijom, u zemlji i inozemstvu.

HRT i Producent stječu pravo prodaje licencije (prava emitiranja) za radiodifuzijsko emitiranje Djela za područje izvan RH, što uključuje emitiranje zemaljskim putem, putem kabela, Interneta, mobitela te svim drugim sadašnjim i budućim načinima emitiranja televizijskog signala, pravo iskorištavanja on-demand sustavom u sklopu svoje ponude bilo kojim tehničkim sustavom u inozemstvu.

Sva prava iz ovih Uvjeta HRT i Producent mogu dalje osnivati za treće osobe.

HRT i Producent suvlasnici su sveg snimljenog materijala Djela.


VI.

Sve prihode ostvarene iskorištavanjem Djela, HRT i Producent dijelit će prema omjeru njihova ulaganja. Iz podjele prihoda isključuju se eventualni prihodi HRT-a od iskorištavanja Djela i to za pravo radiodifuzijskog emitiranja Djela za područje RH, što uključuje emitiranje putem satelita (linearno emitiranje).

Sve prihode ostvarene prodajom licencije (prava emitiranja) Djela izvan RH te iskorištavanje Djela on-demand sustavom na području RH i izvan RH, HRT i Producent dijelit će prema omjeru njihova ulaganja, a po odbitku zavisnih troškova prodaje, koji ne smiju prelaziti 15 % od ukupno ostvarenog prihoda.

Nakon prodaje Djela - licencije (prava emitiranja) te iskorištavanje Djela on-demand sustavom, strana koja je izvršila prodaju, dužna je dostaviti drugoj strani pripadajući dio sredstava s preslikom obračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka sredstava.

HRT i Producent imaju pravo uvida u dokumentaciju i prigovora u svezi s umnožavanjem i prodajom Djela.

Sve prihode ostvarene prodajom Djela na nosaču slike i/ili zvuka, odnosno bilo kojom sadašnjom ili budućom tehnologijom, u zemlji i inozemstvu, HRT i Producent dijelit će prihode prema omjeru njihova ulaganja, a po odbitku zavisnih troškova prodaje (pod zavisnim troškovima prodaje podrazumijevaju se troškovi dizajna omota DVD-a ili CD-a koji ne smiju iznositi više od 10.000,00 kn; troškovi tiskanja omota DVD/CD i nosača slike i/ili zvuka koji moraju biti u okvirima realnih tržišnih vrijednosti u trenutku tiskanja istih jednako kao i distribucijski troškovi).

U slučaju prodaje nosača slike i/ili zvuka, obračunsko razdoblje za prvu godinu prodaje jest tromjesečno (kvartalno), za drugu godinu prodaje polugodišnje, a za sve naredne godine jedanput godišnje. Strana koja je izvršila prodaju je dužna pripadajući dio sredstava dostaviti drugoj ugovornoj strani s preslikom obračuna, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka obračunskog razdoblja.

U slučaju da se prihod obračunava na bazi prodaje kino ulaznica, isti se obračunava jednokratno, i to najkasnije do 31. siječnja za proteklu godinu, a ostvareni prihod, koji na temelju ugovora s kino distributerom pripada producentima, HRT i Producent dijele prema omjeru njihova ulaganja, po odbitku zavisnih troškova distribucije, koji ne smiju prelaziti 35% od ukupno ostvarenih prihoda.

HRT i Producent imaju pravo uvida u dokumentaciju i prigovora u svezi s umnožavanjem i prodajom Djela.

Svi prihodi od iskorištavanja Djela, koji nisu navedeni, HRT i Producent uredit će ugovorom.


VII.

O zajedničkim ulaganjima HRT i Producent obvezni su sklopiti pisani ugovor kojeg su ovi Opći uvjeti sastavni dio.

Ako je koja odredba sklopljenog ugovora iz prethodnog stavka suprotna, odnosno drugačija od ovih Općih uvjeta, primjenjuje se odredba iz ugovora.


VIII.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se na web stranici HRT-a.

Ove Opće uvjete usvojio je v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a dana  16. listopada 2012. godine.

Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na web stranici HRT-a.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira audiovizualnih djela za koprodukciju (zajedničku proizvodnju) HRT-a i neovisnih proizvođača  od 12. travnja 2012.                                                    


                                                                      HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 
                                                                      v.d. Glavnog ravnatelja HRT-a
                                                                      Domagoj Novokmet


Ovi Opći uvjeti objavljeni su dana 16. listopada 2012. godine,  kada su i stupili na snagu.


                                                                                           Glavna tajnica HRT-a
                                                                                            Alja Ljubić Budanko