Odluka o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe

Na temelju članka 36. stavka 1, članka 21. stavka 2. i članka 49. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br. 137/10.) – (u daljnjem tekstu: Zakon o HRT-u) te članka 17. stavka 1. točke 18., članka 49. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 56/11) – (u daljnjem tekstu: Statut HRT-a), Uprava Hrvatske radiotelevizije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2012. g. donijela je 


       O D L U K U O NAČINU KONTROLE PLAĆANJA MJESEČNE PRISTOJBEI.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1  Ovom Odlukom o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe (u daljnjem tekstu: Odluka) Hrvatska radiotelevizija uređuje način naplate i provođenja kontrole plaćanja mjesečne pristojbe za korištenje radijskih i televizijskih Prijamnika, odnosno, drugih uređaja za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (u daljnjem tekstu: Prijamnik).

Članak 2.

2.1 Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (dalje u tekstu: Zakon o HRT-u), svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski Prijamnik, odnosno, drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa, na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom (u daljnjem tekstu: Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe), dužan je Hrvatskoj radioteleviziji (u daljnjem tekstu: HRT) plaćati pristojbu.

2.2 Iznimno od odredbe stavka 2.1 ovog članka, oslobođene su obveze plaćanja mjesečne pristojbe sljedeće kategorije osoba:
- pravne osobe, udruge bez pravne osobnosti, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za druge uređaje za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (računala, prijenosni komunikacijski uređaji i sl.) koji služe isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti;
- nakladnici radija i televizije za Prijamnike koji im isključivo služe za kontrolu vlastitog emitiranog programa;
- predškolske ustanove, osnovne i srednje škole za Prijamnike koji im služe u svrhu obavljanja djelatnosti;
- pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost za jedan Prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih Prijamnika u istom ugostiteljskom objektu.

2.3 Osoba koja ima u vlasništvu ili posjedu Prijamnik, a nije član kućanstva koje plaća mjesečnu pristojbu u skladu s ovim Zakonom, obvezna je HRT-u prijaviti Prijamnik najkasnije u roku od 30 dana od dana nabave Prijamnika ili registracije motornog vozila s ugrađenim Prijamnikom.

2.4 Prijava Prijamnika podnosi se HRT-u na službenom obrascu HRT-a koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. U slučaju da Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe prijavi Prijamnik na drugi način, HRT će Obvezniku plaćanja mjesečne pristojbe dostaviti službeni obazac radi popunjavanja potrebnih podataka ili će ga pozvati da službeni obrazac preuzme na HRT-u i/ili na Internet stranici HRT-a www.hrt.hr/pristojba.

2.5 HRT će obavijestiti Državni inspektorat Republike Hrvatske o osobama koje nisu prijavile nabavu Prijamnika, odnosno, registraciju motornog vozila koji ima ugrađen Prijamnik, te osobu Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe koja se koristi odjavljenim Prijamnikom, a radi pokretanja prekršajnih postupaka. HRT je ovlašten i samostalno pokrenuti prekršajne postupke protiv Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe u slučaju postupanja protivno odredbama Zakona o HRT-u i ove Odluke.II.  PLAĆANJE – PRIKUPLJANJE MJESEČNE PRISTOJBE

Članak 3.

3.1  Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe dužan je platiti mjesečnu pristojbu mjesečno najkasnije do 25. dana u tekućem kalendarskom mjesecu za tekući kalendarski mjesec.

3.2 Obveza plaćanja mjesečne pristojbe nastaje u roku od trideset dana od dana nabave Prijamnika ili registracije motornog vozila s ugrađenim Prijamnikom, neovisno o činjenici je li ili nije Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe pravodobno prijavio Prijamnik sukladno odredbi članka 34. stavak 5. Zakona o HRT-u.

3.3 HRT je ovlašten naplatu, odnosno, prikupljanje mjesečne pristojbe obavljati neposredno putem vlastitih službi za naplatu, kao što su npr. kontrolori, te putem banaka i kartičnog poslovanja, kao i na drugi prikladan način.

3.4 U slučaju dospjele, a neplaćene mjesečne pristojbe, HRT je ovlašten takvu dospjelu, a neplaćenu mjesečnu pristojbu naplaćivati, odnosno, ostvarivati u ovršnom postupku putem nadležnih javnih bilježnika odnosno nadležnih sudova, a temeljem računa HRT-a izdanog za mjesečnu pristojbu, kao i temeljem izvoda iz poslovnih knjiga HRT-a, koje isprave predstavljaju vjerodostojne isprave u smislu relevantnih odredbi Ovršnog zakona.

3.5 Prije pokretanja ovršnog postupka HRT će obveznika dva puta pozvati na plaćanje opomenom, a nakon toga obveznika će pozvati na plaćanje putem odvjetnika.


III.  KONTROLA PLAĆANJA MJESEČNE PRISTOJBE

Članak 4.

4.1 Sukladno Zakonu o HRT-u, HRT ima pravo i obvezu obavljati kontrolu plaćanja mjesečne pristojbe od strane Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe utvrđenih odredbama članka 34. Zakona o HRT-u.

4.2 Kontrolu plaćanja mjesečne pristojbe iz stavka 4.1 ovog članka HRT će obavljati putem ovlaštenih osoba imenovanih od strane Predsjednika Uprave HRT-a koji u svojoj odluci izdaje imenovanim ovlaštenim osobama ovlasti o provođenju kontrole plaćanja mjesečne pristojbe.

4.3 HRT ovlaštenoj osobi imenovanoj od strane Predsjednika Uprave HRT-a za provođenje radnji obavljanja kontrole plaćanja mjesečne pristojbe izdaje službenu iskaznicu HRT-a koju je ovlaštena osoba obvezna predočiti svakom Obvezniku plaćanja mjesečne pristojbe prilikom obavljanja svake radnje kontrole plaćanja mjesečne pristojbe.

4.4 Ovlaštena osoba HRT-a ovlaštena je utvrđivati vlasništvo, odnosno, posjedovanje Prijamnika koji nije bio prijavljen, te vlasništvo, posjedovanje i/ili korištenje Prijamnika koji je odjavljen, te na osnovu dokaza o nabavi Prijamnika ili na osnovu drugih dokaza kojim se može utvrditi vremensko razdoblje vlasništva, odnosno, posjedovanja Prijamnika, te korištenje odjavljenog Prijamnika izvršiti prijavu Prijamnika i naplatu mjesečne pristojbe, od dana nabave Prijamnika ili od dana odjave Prijamnika koji se i nadalje koristi.

4.5 Ovlaštena osoba HRT-a ovlaštena je utvrditi i činjenicu korištenja satelitskih kartica, kao i sve druge pravno relevantne činjenice u odnosu na pitanje kontrole plaćanja mjesečne pristojbe.

4.6 Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe, neovisno o tome je li ili nije evidentiran kao obveznik, dužan je na svakodobni bilo pisani bilo usmeni zahtjev ovlaštene osobe HRT-a omogućiti ovlaštenoj osobi HRT-a uvid u činjenicu vlasništva, odnosno, posjeda svih Prijamnika koje posjeduje, te je u slučaju vlasništva, odnosno, posjeda Prijamnika dužan predočiti dokaz o datumu nabave Prijamnika, odnosno, datumu registracije motornog vozila koji ima ugrađen Prijamnik.

4.7 Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe, neovisno je li ili nije evidentiran kao obveznik, dužan je na svakodobni bilo pisani bilo usmeni zahtjev ovlaštene osobe HRT-a omogućiti ovlaštenoj osobi HRT-a uvid u činjenicu korištenja odjavljenog Prijamnika.

4.8 U slučaju da ovlaštena osoba neposrednim uvidom utvrdi da Prijamnik nije prijavljen ili da je neosnovano odjavljen, odnosno, da se koristi odjavljeni Prijamnik, izvršiti će prijavu Prijamnika HRT-u, u kojem slučaju će se dan obavljene takve kontrole Prijamnika smatrati danom nabave Prijamnika, osim ako ovlaštena osoba na način iz stavka 4.6 ovog članka ne utvrdi točan datum nabave Prijamnika.

4.9 U slučaju da ovlaštena osoba neposrednim uvidom utvrdi da Prijamnik nije prijavljen ili da je neosnovano odjavljen, odnosno, da se koristi odjavljeni Prijamnik, izvršiti će prijavu Prijamnika HRT-u o izvršenoj kontroli plaćanja mjesečne pristojbe sastaviti pisani zapisnik. Potpis na Zapisniku o obavljenoj kontroli plaćanja mjesečne pristojbe ovlaštena osoba HRT-a omogućiti će i Obvezniku plaćanja mjesečne pristojbe. U slučaju da Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe odbije potpisati Zapisnik o obavljenoj kontroli plaćanja mjesečne pristojbe, ovlaštena osoba HRT-a u Zapisniku će konstatirati činjenicu odbijanja potpisa, a Zapisnik o obavljenoj kontroli plaćanja mjesečne pristojbe biti će valjan i u slučaju takvog odbijanja potpisa od strane Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe.

4.10 Ovlaštena osoba HRT-a odgovorna je za točnost i potpunost podataka navedenih u Zapisniku. HRT će biti u obvezi isplatiti naknadu za rad Ovlaštene osobe HRT-a isključivo pod uvjetom da su svi podaci navedeni u svakom pojedinom Zapisniku o obavljenoj kontroli plaćanja mjesečne pristojbe navedeni točno i potpuno. U slučaju da HRT zbog netočnih i/ili nepotpunih podataka nije u mogućnosti koristiti pojedini Zapisnik o obavljenoj kontroli plaćanja mjesečne pristojbe u postupku naplate mjesečne pristojbe Ovlaštena osoba HRT-a neće imati pravo na naknadu, odnosno, ako joj je HRT već isplatio naknadu Ovlaštena osoba HRT-a dužna je takvu naknadu vratiti HRT-u.

4.11 HRT će kontrolu plaćanja mjesečne pristojbe za evidentirane Obveznike plaćanja mjesečne pristojbe obavljati putem vlastitih poslovnih knjiga u kojima mora evidentirati svaku pojedinu mjesečnu uplatu svakog pojedinog evidentiranog Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe. Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe dužan je na svakodobni bilo pisani bilo usmeni zahtjev ovlaštene osobe omogućiti ovlaštenoj osobi HRT-a uvid u potvrdu-račun o plaćanju mjesečne pristojbe.


IV.  POVLASTICE ZA ODREĐENE KATEGORIJE OBVEZNIKA PLAĆANJA MJESEČNE PRISTOJBE

Članak 5.

5.1 Povlastice za određene kategorije Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe može utvrditi Nadzorni odbor HRT-a na način i pod uvjetima propisanim člankom 35. stavkom 2. Zakona o HRT-u. 


V.  EVIDENCIJA

Članak 6.

6.1 HRT vodi evidenciju Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe na području Republike Hrvatske.

6.2 Osoba koja ima u vlasništvu ili posjedu Prijamnik, a nije član kućanstva koje plaća mjesečnu pristojbu u skladu s ovim Zakonom, obvezna je HRT-u prijaviti promjenu adrese, mjesta stanovanja ili sjedišta najkasnije u roku od 15 dana od dana promjene.

6.3 Evidencija o obveznicima plaćanja mjesečne pristojbe  sadrži sljedeće podatke:
a)  Za kućanstva, odnosno, fizičke osobe:
- ime i prezime,
- adresu stanovanja,
- OIB
- podatke o zaposlenju, odnosno mirovini,
- datum nabave Prijamnika,
- datum prijave Prijamnika,
- broj Prijamnika,
- podatke o Prijamniku (vrsta, marka Prijamnika, tvornički broj),
- registaracijski broj motornog vozila za Prijamnike u motornom vozilu,
- potpis vlasnika, odnosno posjednika.

b) Za pravne osobe, udruge bez pravne osobnosti, obratnike i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost:
- naziv tvrtke, ime vlasnika i naziv obrta ili druge samostalne djelatnosti ili udruge,
- žiro račun s nazivom pravne osobe kod koje se račun vodi,
- matični broj i broj telefona i faksa,
- OIB,
- datum nabave Prijamnika,
- datum prijave Prijamnika,
- broj Prijamnika,
- podatke o Prijamniku (vrsta, marka Prijamnika, tvornički broj),
- registracijski broj motornog vozila za Prijamnike u motornom vozilu,
- potpis i pečat odgovorne osobe.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

7.1 Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči HRT-a, Teletekstu HRT-a stranica br. 400, te na Internet stranici HRT-a www.hrt.hr/pristojba.

7.2 Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči HRT-a.

7.3 Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o načinu prikupljanja – naplati RTV pristojbe od 05. ožujka 2007. godine.
Uprava Hrvatske radiotelevizije
Predsjednik Uprave HRT-a

Josip Popovac


Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči HRT-a dana 7. veljače 2012., kada je i stupila na snagu.                                                                                           Glavna tajnica HRT-a

                                                                                           Alja Ljubić Budanko