Odluka o načinu odjave prijamnika

Na temelju članka 36. stavka 1, članka 21. stavka 2. i članka 49. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br. 137/10.) – (u daljnjem tekstu: Zakon o HRT-u) te članka 17. stavka 1. točke 18., članka 49. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 56/11) – (u daljnjem tekstu: Statut HRT-a), Uprava Hrvatske radiotelevizije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 24. siječnja 2012. g. donijela je 

                     ODLUKU O NAČINU ODJAVE PRIJAMNIKA

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1  Ovom Odlukom o načinu odjave Prijamnika (u daljnjem tekstu: Odluka) Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT) uređuje način odjave radijskih i televizijskih Prijamnika, odnosno, drugih uređaja za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (u daljnjem tekstu: Prijamnik).

Članak 2.

2.1 Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (dalje u tekstu: Zakon o HRT-u), svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski Prijamnik, odnosno, drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa, na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom (u daljnjem tekstu: Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe), dužan je HRT-u plaćati pristojbu.

2.2 Iznimno od odredbe stavka 2.1 ovog članka, oslobođene su obveze plaćanja mjesečne pristojbe sljedeće kategorije osoba:
- pravne osobe, udruge bez pravne osobnosti, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za druge uređaje za prijam radijskog ili audiovizualnog programa (računala, prijenosni komunikacijski uređaji i sl.) koji služe isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti;
- nakladnici radija i televizije za Prijamnike koji im isključivo služe za kontrolu vlastitog emitiranog programa;
- predškolske ustanove, osnovne i srednje škole za Prijamnike koji im služe u svrhu obavljanja djelatnosti;
- pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost za jedan Prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih Prijamnika u istom ugostiteljskom objektu.


II.  ODJAVLJIVANJE PRIJAMNIKA

Članak 3.

3.1 Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe obvezan je plaćati mjesečnu pristojbu sve dok Prijamnik ne odjavi na način utvrđen ovom Odlukom, kao i u slučaju nastanka situacije iz stavka 3.5 ovog članka.

3.2 Prijamnik koji je neupotrebljiv te se trajno zbog kvara ne može koristiti odjavljuje se trajno uz predočenje izvorne potvrde ovlaštenog servisa o nemogućnosti daljnjeg rada i korištenja Prijamnika.

3.3 Zahtjev za odjavljivanje Prijamnika podnosi se HRT-u neposredno ili putem punomoćnika u pisanom obliku na urudžbeni odjel HRT-a ili poštanskom preporučenom pošiljkom. Potpis Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, odnosno, potpis punomoćnika Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe koji nije odvjetnik na zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren. Potpis odvjetnika punomoćnika nije potrebno ovjeravati. Ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika, neovisno je li punomoćnik odvjetnik ili nije, zahtjevu je potrebno priložiti valjano izdanu punomoć na kojoj se potpis Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe mora ovjeriti putem javnog bilježnika. 

3.4 Zahtjev za odjavu Prijamnika podnosi se isključivo na službenom obrascu HRT-a koji je priložen ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika koja je sadržana u Zahtjevu za odjavu prijamnika sadrži izjavu Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe: (I) da izjavu daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, (II) da više nema u vlasništvu i/ili posjedu Prijamnik, (III) da dopušta ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provođenje kontrole posjeda Prijamnika, (IV) je upoznat s činjenicom da ga je u slučaju odbijanja, odnosno, onemogućavanja HRT-a u provođenju kontrole posjeda Prijamnika HRT ovlašten ponovno prijaviti za plaćanje mjesečne pristojbe.

3.5 HRT će provesti odjavu Prijamnika u odnosu na pokojnu osobu Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe na temelju dostavljenog izvornika smrtnog lista iz nadležnog matičnog ureda umrlih. Nasljednik umrlog obveznika plaćanja mjesečne pristojbe dužan je dostaviti HRT-u izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o nasljeđivanju temeljem koje će HRT biti u mogućnosti evidentirati nasljednika kao novog obveznika plaćanja mjesečne pristojbe.

3.6 Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe obvezan je HRT-u prijaviti svaku promjenu sjedišta, odnosno, prebivališta ili boravišta u roku od petnaest dana od dana promjene sjedišta, odnosno, prebivališta ili boravišta.


III.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

4.1 Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči HRT-a, Teletekstu HRT-a stranica br. 400, te na Internet stranici HRT-a www.hrt.hr/pristojba.

4.2 Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči HRT-a.

4.3 Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o načinu prikupljanja – naplati RTV pristojbe od 05. ožujka 2007. godine u dijelu pod odredbama članaka 8. i 9. te odluke.
 


Uprava Hrvatske radiotelevizije
Predsjednik Uprave HRT-a

Josip Popovac


Ova Odluka objavljena je na oglasnoj ploči HRT-a dana 7. veljače 2012., kada je i stupila na snagu.


                                                                       Glavna tajnica HRT-a

                                                                       Alja Ljubić Budanko