Javni natječaj za radno mjesto Glazbeni suradnik PJ program, HRT Centar Rijeka


Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                   
RJ Ljudski potencijali
     
Zagreb, 11. srpnja 2018.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
GLAZBENI SURADNIK
PJ Program, HRT centar Rijeka
(1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 mjeseci)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 VSS – Glazbena akademija
 1 godina radnog iskustva
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u/aplikacije za rad

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 sposobnost rada u timu

Probni rad: 5 mjeseci

Poslovi radnog mjesta:
 prikuplja podatke i predlaže uredniku odabir glazbe za emisije,
 pomaže i surađuje pri osmišljavanju emisija u svezi s glazbom,
 prikuplja podatke o emitiranim glazbenim djelima i upućuje podatke (izvještaj) ZAMP-u i drugim udrugama za zaštitu malih autorskih prava,
 vodi evidenciju,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog

Odgovornosti radnog mjesta:
• za pravodobno i uredno obavljanje poslova i točnost podataka

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranih jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj Glazbeni suradnik, HRT centar Rijeka“.