Javni natječaj za radno mjesto Solit glazbenik u PJ produkcija


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 13. lipnja 2018.

O b j a v l j u j e      
 NATJEČAJ 
za radno mjesto
SOLIST (GLAZBENIK)
PJ Produkcija, RJ Glazba
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
                                           
Tenor u Zboru HRT-a
    
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 -  VSS - Glazbena akademija, određeni smjer;
-  VSS  za ZBOR HRT-a
 - 2 godine radnog iskustva  u simfonijskom, komornom i solističkom muziciranju uz završenu Muzičku akademiju, određeni smjer;
- za ZBOR HRT-a dokumentirani solistički nastupi ili 5 godina iskustva u profesionalnom zboru ili sličnom ansamblu uz stečeni stupanj VSS
 znanje jednog svjetskog jezika

Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 istaknuti solist,
 sviranje na specifičnim srodnim instrumentima.

Probni rad: 5 mjeseci
                   audicija pred Umjetničkim vijećem

Poslovi radnog mjesta:
 kao glazbenik najviše kategorije izvodi orkestralne (zborske) i solističke dionice osobite složenosti najvišeg stupnja u simfonijskom, komornom, zabavnom, tamburaškom orkestru, te zboru,
 vodi dionicu, a u sklopu općenito prihvaćenih zadataka obavlja i druge poslove po nalogu dirigenta ili asistenta dirigenta,
 obavlja individualne pripreme, sudjeluje u probama,
 svira na specifičnim srodnim instrumentima (osim za zbor)
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za točan dolazak na probe i nastupe,
 za pripremljenost za izvedbu,
 za izvedbu u skladu sa zadanom partiturom.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 dokaz o radnom iskustvu
 svjedodžbu ili potvrdu škole stranih jezika o znanju stranih jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 
Ukoliko je navedena dokumentacija u izvorniku na stranom jeziku, kandidati moraju priložiti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane sudskog tumača za određeni strani jezik.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku 8 dana od objave natječaja, poštanskim putem na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali (soba 152, I. kat, B 30), Prisavlje 3, 10000 Zagreb,  s naznakom "Za natječaj  Solist glazbenik (Tenor u Zboru HRT-a)“.