Javni natječaj za radno mjesto Tehničar asistent u PJ Tehnologija


Hrvatska radiotelevizija
                                                                                                  
RJ Ljudski potencijali

Zagreb, 16. svibnja 2018.

O b j a v l j u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
TEHNIČAR ASISTENT
u PJ Tehnologija, Odjel Tehnika u radijskim centrima, Odsjek Zadar
 (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:
 SSS - odgovarajućeg tehničkog smjera (elektrotehnika, strojarstvo,
informatika, telekomunikaciie i multimediia)
 znanje jednog svjetskog jezika
 znanje rada na PC-u / aplikacije za rad
Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti:
 preciznost i temeljitost u radu,
 fizička kondicija i spretnost,
 sposobnost usvajanja novih znanja i iskustava,
 vozačka dozvola “B” kategorije..

Probni rad: 3 mjeseca

Poslovi radnog mjesta:
 obavlja tehničke poslove u proizvodnji i održavanju u skladu s pravilima struke, zakonskim odredbama i pravilnikom o zaštiti na radu,
 asistira u obavljanju i obavlja poslove instaliranja, konfiguriranja i potrebnih ugađanja opreme,
 asistira prilikom uspostavljanja tehničke infrastrukture, veza i komunikacija,
 asistira u pružanju tehničke podrške i daje pomoć korisnicima,
 radi na utovaru, istovaru, montaži i demontaži te prenosi tehničku opremu,
 asistira u obavljanju i obavlja poslove vezane uz opsluživanje i održavanje video / filmske / tonske / satelitske / informatičke / rasvjetne i telekomunikacijske opreme,
 asistira i obavlja poslove pri realizaciji programskih zadataka u kojima se koristi video / filmska / tonska / satelitska / informatička  / rasvjetna / telekomunikacijska oprema,
 brine o stanju i čistoći uređaja i pribora kojima rukuje,
 vodi evidenciju grešaka i kvarova te obavještava nadređene,
 prema nalogu nadređenoga vozi opremu i ekipu na obavljanje radnog zadatka,
 obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu nadređenoga.

Odgovornosti radnog mjesta:
 za kvalitetu obavljenog posla i za poštivanje dogovorenih planova rada, termina i rokova,
 za pažljivo i stručno rukovanje opremom,
 za ispravnost i funkcioniranje tehničke opreme iz nadležnosti rada,
 za pravovremeno i kvalitetno izvješćivanje o učinjenom,
 za pravodobno izvješćivanje o kvarovima i problemima,
 za provođenie mjera zaštite na radu.

Uz prijavu, kandidati moraju priložiti:
 životopis
 dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili važeće osobne iskaznice ili važeće putovnice)
 dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedoždbe)
 potvrdu ili svjedodžbu škole stranih jezika o znanju stranog jezika ili drugi odgovarajući dokaz
 potvrdu (ECDL ili slično) o stupnju poznavanja upotrebe informatičkih sustava
 presliku vozačke dozvole

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Hrvatska radiotelevizija, RJ Ljudski potencijali, soba 152, B 30,  Prisavlje 3, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj  Tehničar asistent, PJ Tehnologija, Odjel Tehnika u radijskim centrima, Odsjek Zadar “.